Chronologie historických dat
k pochopení životních osudů konkrétních osob jsou v přehledu uvedeny historické události, které konkrétní osoba musela zažít a
které mohly mít vliv na jejich životní příběh

18.9. 1739 Uzavřením bělehradského míru skončila válka habsburské monarchie s Turky, v níž císař ztratil většinu územních zisků z úspěšnější turecké války let 1716-1718
20.10.1740 Zemřel císař a český a uherský král Karel VI.; vlády v dědičných zemích Habsburků se ujala jeho dcera Marie Terezie,
20. II.1740 Marie Terezie korunována na arcivévodkyni rakouskou.
16. 12. 1740 Vpádem pruských vojsk do Slezska začala tzv. první slezská válka (1740-1742).
3.1.1741 Slezská metropole Vratislav padla do rukou pruské armády.
19.9.1741 Ve Frankfurtu nad Mohanem došlo k uzavření bavorsko-saské dohody o rozdělení dědictví Marie Terezie, jíž byly Čechy odděleny od Moravy. 
1. 11. 1741 Prusko přistoupilo k dohodě.
26. 11. 1741 Francouzská, bavorská a saská vojska dobyla po předchozím obléhání Prahu.
7.12.1741 Bavorský kurfiřt Karel Albert se prohlásil českým králem jako Karel III.
17.5.1742 Habsburská vojska utrpěla porážku u Chotusic.
11.6.1742 Byla uzavřena separátní mírová smlouva mezi Pruskem a habsburskou monarchií.
srpen-prosinec 1742 Habsburská armáda vypudila francouzská a bavorská vojska z Čech.
2. 1. 1743 V Praze se vzdal odporu zbytek francouzské posádky výměnou za odchod se zbraněmi.
12.5.1743 Marie Terezie byla korunována na českou královnu.
15.8. 1744 Pruský král Bedřich II. obnovil nepřátelství s habsburskou monarchií a jeho vojska překročila hranice Čech.
říjen-listopad 1744 Pod tlakem habsbursko-lotrinské armády byla pruská vojska vypuzena z Čech.
18. 12. 1744 Židé byli na základě obvinění ze spolupráce s Prusy vypovězeni nejvyšším rozhodnutím Marie Terezie z Prahy a dalších měst v Českých zemích.
21.1.1745 zemřel římský císař Karel VII.
22.4. 1745 Bavorský kurfiřt Maxmilián Josef (syn zemřelého vzdorocísaře Karla VII.) se zřekl mírovou smlouvou ve Füssenu nároků na rakouské dědictví.
červen-září 1745 Po vítězství nad habsburským a saským vojskem u slezského Hohenfriedbergu vpadla pruská armáda znovu do východních Čech.
13.9. 1745 František Štěpán Lotrinský, manžel české a uherské královny Marie Terezie, byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen králem
4. 10. 1745 František Štěpán Lotrinský korunován císařem Svaté říše římské.
25. 12. 1745. Nová separátní mírová smlouva mezi habsburskou monarchií a Pruskem potvrdila ztrátu Kladska a Slezska.
16.12.1746. V Olomouci byla založena nejstarší vědecká společnost v Českých zemích.  
19.10.1747. Byl vydán nový studijní řád pro pražskou univerzitu.
1. 5. 1748. Vstoupil v platnost první tereziánský katastr.
18.7.1748. Na Moravě byl ustaven nový úřad pro záležitosti vyňaté z pravomoci stavovských úřadů zemských v čele s Jindřichem hrabětem Blümegenem.
23. 8. 1748 vznikla Zemská deputace s kompetencí pro Čechy a jejím představeným se stal Václav Kazimír Netolický z Eisenberka.
30.7.1748. Zemské sněmy českých a starorakouských zemí se na 10 let (decennium) vzdaly práva schvalovat vybírání přímé daně (kontribuce). Stavovské obce tak ztratily politický vliv především na armádu monarchie.
18. 10. 1748. Válka o dědictví rakouské (1740-1748) skončila mírovou smlouvou v Cáchách.
15. 1. 1749. Na Moravě a v rakouském Slezsku došlo k oddělení soudní správy od politické ustavením dvou příslušných senátů v Brně. V Čechách byly 24. 1. rovněž vyňaty soudní záležitosti z pravomoci pražského místodržitelství.
1. 5. 1749. Kompetence české dvorské kanceláře byla převedena na společné nejvyšší úřady pro země české a starorakouské: Ředitelství pro záležitosti veřejné a finanční (Directorium in publico-politicis et cameralibus) a Nejvyšší soudní instanci (Oberste Justizstelle).
7.5.1749. Místodržitelský úřad v Praze byl nahrazen Královskou reprezentací a komorou, podřízenou vídeňskému Ředitelství pro záležitosti politické a finanční. Sídlem další reprezentace a komory se stalo Brno a pravomoc dosavadního moravského tribunálu byla omezena. V čele zemské správy v Čechách stanul nejvyšší purkrabí pražský Filip Kolowrat hrabě Krakovský a na Moravě zemský hejtman Jindřich Kajetán hrabě Blümegen.
1749. Vydáním mariánsko-tereziánského vojenského cvičebního řádu pro pěchotu vyvrcholila první vlna armádních reforem.
7.11.1750. Ve všech dědičných zemích habsburské monarchie byla zavedena jednotná měna; měla za následek uzavření konvence s Bavorskem (1753), Saskem (1763) a dalšími německými státy.
23.1. 1751. Krajští hejtmani se z orgánů stavovské samosprávy stali státními úředníky.
25.6.1752. V důsledku úpravy studijního řádu pražské univerzity zaujali v čele fakult místa studijní ředitelé, jmenovaní státem.
18.11.1752. V Brně byl zřízen apelační soud. Morava se tak vyčlenila z pravomoci apelačního soudu v Praze a byla bezprostředně podřízena Nejvyšší soudní instanci ve Vídni. Zároveň stát většině moravských měst odebral výkon hrdelního práva. V Čechách vstoupilo podobné opatření v platnost teprve 19. srpna 1765. Počet hrdelních soudů se redukoval z původních 381 na pouhých 30.
23.12.1752. V rámci Českých zemí došlo k odstranění všech celních bariér, a naopak vysoká cla začala chránit jejich průmyslovou produkci před konkurencí výrobků z Pruského Slezska.
1752. Moravské zemské úřady daly podnět ke zřízení první úvěrní banky v Českých zemích. V důsledku toho zaujalo Brno postavení důležitého střediska soukenické výroby a obchodu v rámci celé monarchie.
1753. Podle znění Generálního zdravotního řádu pro Království české byla zřízena zemská zdravotní komise.
1753. Po třech letech práce zjistila vyšetřovací komise hraběte Larische, že hlavní příčinou neschopnosti poddaných odvádět daně je neúnosné zatížení robotními povinnostmi ze strany vrchností.
1754. Byla zahájena velkorysá přestavba Pražského hradu.
1754. Český kněz a vynálezce Prokop Diviš zkonstruoval první bleskosvod v Českých zemích.
16.2.1754. Na základě panovnického patentu, publikovaného 13. října 1753, byly zahájeny práce na soupisu obyvatelstva. Od roku 1762 se prováděly konskripce každoročně.
12. 10. 1754. V Praze se uskutečnil první tah státní loterie.
1754. První lesní řády pro Čechy a Moravu položily základy k uvážlivému hospodaření s lesními porosty a zdůrazňovaly jejich strategický význam při obraně státu. Roku 1756 následovalo vydání lesního řádu pro Rakouské Slezsko.
22.5.1755. Domácké tkalcovství bylo prohlášeno necechovním řemeslem.
1. 5. 1756. V důsledku podepsání britsko-pruské smlouvy ve Westminsteru dne 16. 1. 1756 došlo k uzavření spojenectví mezi Francií a habsburskou monarchií.
25.8. 1756. Pruská armáda vpadla do Saska, čímž začala sedmiletá válka (1756-1763), v Českých zemích nazývaná též ‚třetí válkou slezskou‘.
1. 10. 1756. Prusové, kteří vstoupili do severních Čech, porazili u Lovosic císařsko-královskou armádu.
duben-červen 1757. Čtyřmi proudy ze Saska, Lužice a Slezska vpadla do Čech pruská vojska a spojila své síly před Prahou.
18.6. 1757 Vojska polního maršála Leopolda hraběte Dauna rozdrtila u Kolína armádu pruského krále Bedřicha II.
5.12. 1757. Vítěznou bitvou u Leuthenu zabránil pruský král Bedřich II. rakouským vojskům přezimovat ve Slezsku.
květen-červenec 1758. Koncem jara vpadla pruská armáda na Moravu a oblehla Olomouc.
12.8.1759. V nejkrvavější bitvě sedmileté války u Kunersdorfu východně od Frankfurtu nad Odrou byla téměř zničena nejlepší armáda pruského krále Bedřicha II., která na jaře 1759 vyplenila severní kraje Čech a Moravy.
9.5.1760. V hornolužickém Ochranově zemřel Nicolaus Ludwig hrabě Zinsendorf (* 26. 5. 1700), zakladatel Jednoty moravských bratří.
léto 1760. Císařská vojska vedla boje ve Slezsku se střídavým štěstím.
30.12.1760. Na návrh státního kancléře hraběte Václava Kounice vznikla ve Vídni Státní rada, jež měla jako nejvyšší poradní orgán panovnice nahradit dosavadní Stálou tajnou konferenci, kterou tvořili dvorští i církevní hodnostáři a magnáti ze všech zemí monarchie. Státní radu však tvořili pouze tři ministři, tři státní radové a jeden stálý referendář a do její kompetence již nespadaly zahraniční záležitosti. Reformní politika v duchu osvícenského absolutismu tak získala na koncepčnosti a účinnosti.
1761. V Praze vydána Kronika česká Václava Hájka z Libočan. Jeho smyšlenky vyvrátil piarista Gelasius a Sancta Catharina (G. Dobner).
podzim 1761. Po dobytí Svídnice přezimovalo hlavní císařsko-královské vojsko ve Slezsku.
2.1. 1762. Česko-rakouská dvorská kancelář převzala kompetence Ředitelství pro záležitosti veřejné a finanční.
5.1. 1762. Smrt ruské carevny Alžběty odvrátila od Pruska hrozbu totální porážky.
21. 7.1762. Po porážce od Prusů u Burkersdorfu vyklidila habsburská vojska Slezsko.
léto-podzim 1762. Po dobytí Saska a Slezska pruskými vojsky se předmětem jejich kořistných nájezdů staly opět severní Čechy.
1762. Do oběhu byly uvedeny první papírové bankovky, tzv. bankocetle.
15.2.1763. Na zámku Hubertusburg u Lipska byl uzavřen mír mezi habsburskou monarchií, Saskem a Pruskem.
1. 5. 1763. Na základě memoranda státního kancléře Kounice bylo v Čechách ustaveno zemské gubernium v čele s nejvyšším purkrabím pražským. Politický senát gubernia tvořili státem placení radové, soudní senát a držitelé zemských úřadů. Na Moravě vzniklo gubernium 15. 12. 1764. Gubernia zůstala nejvyššími instancemi zemské politické správy až do roku 1848:
12.3.1764. Arcivévoda Josef, syn Františka I. a Marie Terezie, byl zvolen římským císařem.
15.6.1764. Byla obnovena platnost patentu proti nekatolickým konfesím z II. září 1749.
22.11.1764. V Českých zemích byla dovršena unifikace měr a vah na základě dolnorakouského systému. Ten platil na Moravě již od 6. 2. 1758.
30.3.1765. Ve Vídni zemřel strůjce tereziánských reforem Bedřich Vilém Haugvic.
18.7. 1765. Ve Vídni zemřel císař František I. a na římský trůn nastoupil jeho syn Josef II., zvolený 12. 3.1764. Dne 18. 8.1765 se Josef II. stal rovněž spoluvladařem Marie Terezie v dědičných zemích habsburských.
29.11.1765. V Praze zemřel stavitel italského původu Anselmo Martino Lurago.
1765. Vláda zakázala provozování školských her, nejčastější formy barokního dramatu v Českých zemích.
1765. Jezuita Josef Stelliny v Praze publikoval výklad diferenciálniho počtu s vlastním rozvinutím tématu.
1892 zavedena koruna, jeden zlatý = 2 koruny
1.11.1781 vydán patent o zrušení tuhého poddanství (čili nevolnictví), robota zůstala zachována
20.2.1790 skonal císař Josef II., jeho nástupcem se stal Leopold II.
26.8.1790 Leopold II. dekretem povoli, aby byly české korunovační klenoty trvale uloženy v Praze
6.9.1791 Leopold II.  korunován v katedrále sv. Víta českým králem
21.8. – 24.9.1791  v Klementinu se konala u příležitosti korunovace první průmyslová výstava na evropském kontinentě; výstavy se účastnilo 49 vystavovatelů
1.3.1792 umírá Leopold II.
9.8.1796 českým králem korunován František II.
5.2.1796 skupina aristokratů v čele hrabětem Františkem Šternberkem založila Společnost vlasteneckých přátel umění s cílem zřídit obrazárnu a uměleckou školu
1796 Alois Senefelder, pražský rodák, vynalezl „tisk z plochy“ – litografii
1797 zahájen provoz první strojní přádelny bavlny ve Verneřicích u Děčína
1801 hrabě z Wrbna založil v Hořovicích první řepný cukrovar v českých zemích, (rod Wrbnů se rovněž zasloužil na počátku 19. století o rozvoj železářského průmyslu v Čechách stejně, jako Fürtstenberkové a na Moravě Salmové)
1801 v Českém Krumlově založili Schwarzenbergové soukromou hospodářskou školu pro výchovu hospodářských úředníků (r. 1809 do této školy nastoupí Antonín Langweil, tvůrce slavného modelu Prahy)
1803 v kartounce ve Varnsdorfu byl zaveden první válcový tisk tkanin v Čechách
1804 ve Stráži nad Nisou byl instalován v soukenické barvírně první parní kotel u nás
2.12.1805 bitva u Slavkova, v níž bojovala francouzská, ruská a rakouská vojska
26.12.1805 podepsán mír mezi Rakouskem a Francií
6.8.1806  František II. oznámil zánik Svaté říše římské národa německého a vzdal se titulu římskoněmeckého císaře
1.6.1817 v Praze na Vltavě předvedl Josef Božek parní loď
1824 vyzkoušeli bratranci František a Václav Veverkové ruchadlo ‐ moderní pluh
9.12.1828 arcivévoda Rudolf, arcibiskup olomoucký, založil Vítkovické železárny
1.8.1828 zahájena druhá Česká výstava průmyslová ve Vusínovském domě na Starém Městě pražském
1.6.1829 zahájena třetí Česká výstava průmyslová v Ledeburském paláci na Malé Straně,
které se již účastnilo 257 vystavovatelů
1831 proběhla čtvrtá Česká výstava průmyslová, avšak zasáhla do ní nepříznivě epidemie cholery, která si vyžádala v českých zemích 50 tisíc obětí
1832 zahájen provoz na trati České Budějovice – Linec; jednalo se o koněspřežnou železnici, jejímž projektantem byl František Antonín Gerstner
1.3.1833 založena Jednota k povzbuzení průmyslu v Čechách
srpen 1833 otevřena pátá Česká výstava průmyslová v souvislosti s pobytem krále Františka I. v Praze; výstavu obeslalo 247 vystavovatelů, konala se ve Španělském sále a Německém sále na Pražském Hradě
1833 v Císařském mlýně v Bubenči byla zřízena bratry Antonínem a Wenzelem Schallowitzem první strojní papírna v českých zemích
2.3.1835 zemřel František I.
7.9.1836 českým králem korunován Ferdinand V.
1836 v souvislosti s korunovací Ferdinanda V. proběhla šestá průmyslová výstava, která byla obeslána již 60 tisíci předměty (pod 4 046 výstavními čísly)
19.9.1837 přednesl Jan Evangelista Purkyně na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze svou buněčnou teorii stavby živočišných těl
1839 v kreslířských sálech Klementina, které sloužily Akademii výtvarných umění, byla uspořádána První řádná výstava umělecká
1.5.1841 v Karlíně spuštěn na vodu podnikatelem Vojtěchem Lannou kolesový parník Bohemia první v Čechách ‐
16.5.1842 za účasti císaře byl slavnostně v Praze uveden do provozu řetězový most císaře Františka I. (na místě dnešního mostu Legií); po Karlově mostě získalo hlavní město druhý most přes řeku Vltavu
1843 v cukrovaru v Dačicích vyrobili první kostku cukru na světě
17.-24.6.1844 bouře tiskařů kartounů v Praze, kteří požadovali úpravu mezd a odstranění tiskařských strojů, tzv. perotin; bouře byly potlačeny vojensky
20.8.1845 do Prahy vjel první parní vlak; jednalo se o železniční spojení Praha – Olomouc ‐ Vídeň Severní státní dráhy
11.3.1848 veřejné shromáždění ve Svatováclavských lázních na Novém Městě pražském, na kterém byla formulována petice císaři, jež mimo jiné žádala zrušení roboty a poddanství
2.-12.6.1848 Slovanský sjezd na ostrově Žofín , jehož myšlenkou bylo sjednocení slovanských národů v duchu austroslavizmu
12. – 17. 6.1848 tzv. svatodušní bouře v Praze, došlo ke stavbě barikád a střetům s vojskem s obětmi na životech
18.6.1848 nad Prahou vypsáno stanné právo
9.9.1848 císař podepsal zákon o zrušení poddanství a robotních břemen
2.12.1848 abdikoval císař Ferdinand I (jako český král Ferdinand V.)., na trůn nastoupil jeho synovec František Josef I.
1850 vydány první poštovní známky v habsburské monarchii
1.5.1851 v Londýně byla otevřena I. světová průmyslová výstava, exponáty nebyly vystaveny v samostatných sálech v pronajatých budovách, ale za tímto účelem byla vybudována samostatná budova, slavný Crystal Palace na předměstí Londýna
1854 inženýr Daněk založil v Karlíně strojírenskou továrnu
15.5.1855 II. světová výstava v Paříži, pro její účely byl zbudován Průmyslový palác
1859 uzákoněn nový živnostenský řád (s platností od 1. ledna 1860), který odstranil poslední zbytky cechovního zřízení a zavedl důsledný liberalizmus
1862 v Londýně otevřena III. světová výstava
1863 Vojta Náprstek založil v Praze Průmyslové muzeum, jehož úkolem bylo „vzdělávati průmyslníky tím způsobem, aby názorně seznali, jak rozmanitě užívá se přírodních látek v průmyslu“
25.8.1865 zahájena pravidelná paroplavba po Vltavě z Prahy do Štěchovic
1866 rakousko‐pruská válka
8.6.-18.9.1866 pruská okupace Prahy
23.8.1866 podepsána mírová smlouva mezi Rakouskem a Pruskem - následuje hospodářský pokles
18.2.1867 veřejně vyhlášen královský reskript, který akceptoval uherské pojetí právní kontinuity
1.4.1867 IV. světová výstava v Paříži
14.11.1867 císařským rozhodnutím se změnilo označení monarchie na Rakousko‐Uherská monarchie
16.5.1868 položeny základní kameny ke stavbě Národního divadla
1871 skupinou podnikatelů byla v Libni založena První českomoravská strojírna
1872 úsilím Jednoty průmyslové a pražské obchodní komory byla zahájena sedmá zemská průmyslová výstava; konala se na Střeleckém ostrově a byla obeslána 265 vystavovateli
1.5.1873 ve Vídni se otevřela V. světová výstava, která potvrdila vystavenými produkty technickou revoluci
9.5.1873 poklesem cen akcií na vídeňské burze propukla světová hospodářská krize z nadvýroby - velká krize
‐ 1. října byl položen základní kámen k dostavbě svatovítské katedrály
1876 VI. světová výstava byla zahájena za mořem ve Filadelfii
1877 uspořádána první Obecná zemská výstava hospodářská
1878  1. května otevřena VII. světová výstava v Paříži
1879 18. května byla založena Poldina huť na Kladensku
1879 František Křižík nechal patentovat významné zdokonalení obloukové lampy
1880 VIII. světová výstava je zahájena v Austrálii, v Melbourne
12.8.1881  požár budovy Národního divadla
18.6.1882 první Všesokolský slet v Praze
11.8.1882 v Praze nainstalováno první veřejné telefonní vedení, účastnilo se ho 11 stanic
1882 František Křižík získal na Mezinárodní elektrotechnické výstavě v Paříži I. cenu za zdokonalenou obloukovou lampu
8.11.1883 po požáru otevřeno zrekonstruované a dostavěné Národní divadlo, osvětleno bylo obloukovými lampami Františka Křižíka
1884 ing. František Křižík přenesl svůj závod na výrobu obloukových lamp z Plzně do Prahy
1.6.1888  za spoluúčasti Vojty Náprstka založen Klub českých turistů
6.5.1889 X. světová výstava otevřena v Paříži
15.5.1889 byla jako přidružená atrakce světové výstavy otevřena pro veřejnost Eiffelova věž inženýra Gustava Eiffela
3.9.1890  povodeň protrhla dva pilíře Karlova mostu a také přinesla značné oběti na životech
15.5.1891 zahájena Jubilejní zemská výstava v Praze
20.8.1891 úsilím Klubu českých turistů slavnostně otevřena Petřínská rozhledna
22.8.1891 zemřel Jan Neruda
18.10.1891 Jubilejní výstava ukončena 

Koruna z roku 1892 (stříbro)
Koruna byla zavedena v roce 1892
2 koruny = 1 zlatý 

 

Zpět na hlavní stránku