Prof. PhDr. Eduard Weyr * 21.06.1852 (22.6.) † 23.07.1903

Rodiče: František (Franz) Weyr * 22.2.1820 † 16.8.1889 

Marie Rumplová Weyrová * 20.4.1825 † 3.8.1889 (1890?)

Sourozenci: Karel  Weyr * 16.11.1844 † 21.3.1915

Emil Weyr * 1.9.1848 † 25.1.1894

Marie Weyrová Sieberová * 1850 † 1923

Eduard Weyr * 21.06.1852 † 23.07.1903

Bedřich Weyr * 1853 † 8.9.1908

Anna Weyrová Seydlerová 1854-1884 August Jan Bedřich Seydler 1849-1891 astronom

Antonie Weyrová Schuehová * 1856 † 1919 

Emilie Weyrová Roessel-ová * 1858 † 1934 Josef Roessel * 1855 † 1922 architekt a stavitel 

Berta Weyrová Brumlíková * 5.1.1860 † 1927 Leopold Brumlík * 1849 † 1900 velkoobchodník s cukrem

Helena Weyrová Grünfeldová  * 1867 † 1955 žila u Emila ve Vídni, plukovník Ernst Grünfeld * 1860 † 1938 bratr pianisty Alfreda Grünfelda * 1852 † 1924

Manželka: Leopoldina Pazderníková Weyrová * 21.1.1863 Vlašim † 30.4.1895 zemřela v Praze pět let po sňatku

Terezie Štětková Teigeová Weyrová * 12.5.1869 † 17.12.1920 Pohřbena na Olšanech

Děti:  

 

 

Eduard Weyr studoval na německé reálce v Mikulandské ulici v Praze. V dětství onemocněl spálou, která zanechala na Weyrovi trvalé následky (trpěl bolestmi hlavy), z toho důvodu pak poslední, šestý, ročník reálky nedokončil. Stejně jako u staršího bratra Emila i u Eduarda vzbudil velký zápal pro matematiku jeho otec František Weyr, který byl profesorem matematiky na zmíněné německé reálce. Matematika patnáctiletého Eduarda natolik zaujala, že začal po střední škole jako host navštěvovat přednášky prvního a druhého ročníku matematiky na německé polytechnice v Praze. Do této doby se datují i jeho první matematická pojednání, která od něj obdržela vídeňská akademie a která je ve svých spisech zveřejnila. Teprve od školního roku 1868-69 se stal řádným posluchačem odboru pro stavbu strojů tehdy ještě dvoujazyčné pražské polytechniky, po rozdělení školy v roce 1869-70 pak posluchačem na českém ústavu, kde se stal pilným studentem F. J. Studničky a J. Šolína. Po dvou letech studia v odboru pro stavbu strojů přestoupil na odbor stavitelství vodní a silniční a v roce 1870 si ke studiu přibral ještě geodézii. Současně byl Eduard Weyr ve školním roce 1871-72, stejně jako v letech předchozích, mimořádným posluchačem pražské univerzity.

Díky svým mimořádným matematickým schopnostem a talentu získal Eduard Weyr celkem snadno státní stipendium a v říjnu 1872 odjel na studijní stáž do Göttingen. V Göttingen hodlal svůj zájem soustředit zejména na přednášky německého matematika A. Clebsche, ten však záhy po jeho příjezdu umírá. Z Göttingen přivezl Weyr svou disertační práci, na základě které získal v roce 1873 titul doktora filozofie. V roce 1873 se nadanému Weyrovi podařilo získat další stipendium, tentokrát odjel za poznáním do Paříže, kde navštěvoval přednášky o teorii funkcí Ch. Hermita a přednášky o infinitesimálním počtu J. A Serreta.

Po návratu do Prahy v létě 1874 a po úspěšné habilitaci na české polytechnice byl Eduard Weyr jmenován soukromým docentem matematiky. Od března 1875 byl pak ještě asistentem na katedře deskriptivní geometrie německé polytechniky u profesora K. Küppera. Koncem roku 1874 přišla nabídka z nové záhřebské univerzity na místo mimořádného profesora matematiky, kterou však Weyr odmítl, i když byla nabídka posléze zopakována tentokrát na řádnou profesuru. Důvodem k odmítnutí bylo místo honorovaného docenta na české polytechnice v Praze, které od školního roku 1875-76 získal.

Mimořádným profesorem české polytechniky se stal Eduard Weyr o rok později - 14. ledna 1876. Rokem 1876 byl jmenován soukromým docentem novější geometrie na pražské univerzitě, kde již rok suploval výuku po odchodu bratra Emila do Vídně. Weyrovo jméno se ve vědeckých kruzích stalo pojmem. Dokazují to i četné nabídky a návrhy světových univerzit, které se snažily získat Weyra pro svou stolici. (V roce 1878 byl navržen na prvním místě za řádného profesora na univerzitě v Innsbrucku, ke jmenování však nakonec nedošlo. A téhož roku odmítl místo na univerzitě v Černivcích (dnešní Ukrajina).) V roce 1881 byl Eduard Weyr jmenován řádným profesorem české techniky. Současně se vzdal docentury na univerzitě, kterou po něm získal L. Kraus.

Dalším důležitým obdobím ve Weyrově vědeckém životě byl rok 1885-86. V zimním semestru 1885-86 odjel do Berlína, aby pronikl do teorií budovaných K. Weierstrassem. Nakonec však navštěvaval pouze přednášky L. Kroneckera a I. L. Fuchse, protože K. Weierstrass v době jeho pobytu nepřednášel.

V roce 1890 pochoval oba své rodiče a další nemalou změnou v osobním životě byl sňatek s Leopoldinou Pazderníkovou, která však po pěti letech zemřela. Proto se v roce 1897 oženil podruhé s Terezií Teigeovou.
Téhož roku odmítl nabídku z Vídně na místo profesora na tamější univerzitě a pokoušel se přejít na českou univerzitu. Přestože k jeho jmenování na univerzitě nedošlo, nastoupil tam Weyr jako suplující profesor. Od školního roku 1891-92 přednášel jak na technice, tak na univerzitě, a jeho přednášky z geometrie na univerzitě doplňovaly základní kurz matematiky vedený Studničkou.

Ve školním roce 1896-97 byl Weyr přednostou odboru inženýrského stavitelství. V roce 1898-99 stál již potřetí v čele odboru pro technickou chemii (poprvé v roce 1882-83, podruhé v roce 1886-87) a roku 1888-89 byl podruhé zvolen přednostou za odbor pozemního stavitelství (poprvé v roce 1881-82). Se stejnou četností, tedy dvakrát, užíval i nejvyšší akademické hodnosti na technice, titul rektora (1884-85 a 1890-91).

1. října 1903 měl být Eduard Weyr konečně jmenován řádným profesorem na české univerzitě v Praze. Radost mu však kalily zdravotní problémy, se kterými se od roku 1901 potýkal a které se stupňovaly. Jisté zlepšení zdravotního stavu mu na jaře roku 1903 umožnilo vrátit se do práce a v červnu se zúčastnit coby zkušební komisař zkoušek kandidátů profesury. 16. června ještě vypracoval posudek o vědecké činnosti K. Petra a 22. července ho stihl záchvat mrtvice, kterému o den později podlehl. K jeho jmenování řádným profesorem už tedy nedošlo.

Eduard Weyr byl aktivním členem mnoha spolků, pro které znamenala jeho smrt velkou ztrátu. Byl jeden z prvních členů Jednoty českých matematiků, od roku 1884 pak jejím čestným členem. Roku 1876 byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk, na členství řádné čekal do roku 1892. V roce 1878 se stal dopisujícím členem francouzské Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. Českou akademií byl přijat za mimořádného člena roku 1890, řádným členem se stal rok poté. V letech 1896 a 1897 se stal postupně dopisujícím členem Jihoslovanské akademie věd a umění v Záhřebu a řádným členem matematické společnosti v Moskvě.

Publikační činnost Eduarda Weyra je bohatá a čítá necelou stovku prací. V roce 1871 vydal společně se svým starším bratrem Emilem Weyrem první českou knihu o projektivní geometrii s názvem Theorie promítavých útvarů prvořadých. Šlo o první díl učebnice Základové vyšší geometrie, jejíž druhý díl vyšel v roce 1874 s názvem Theorie křivek stupně druhého. Mezitím ovšem absolvoval Eduard Weyr studijní pobyty Göttingen, kde v roce 1873 zpracoval disertační práci Über algebraische Raumcurven. Třetí díl učebnice Základové vyšší geometrie, s názvem O přímočarých plochách druhého stupně a o vztahu kollineárném a reciprokém vyšel čtyři roky po druhém dílu, tj. v roce 1878. V roce 1891 publikoval další ze svých spisů O theorii ploch. V roce 1901 pak vyšla ještě Weyrova učebnice Počet differenciálný.
 

Literatura: 1. Bečvář, J.: Eduard Weyr 1852-1903. Prometheus. Praha 1995. 2. Petr, K.: O životě a činnosti Eduarda Weyra. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky. 34 (1905), 457-516. Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma

 

Eduard Weyr (* 21. 6. 1852 Praha, + 23. 7. 1903 Záboř u Labské Týnice) - český matematik, universitní profesor

Eduard Weyr pocházel z rodiny učitele matematiky a fyziky působícího na reálce v Panské ulici v Praze. Jeho otec František měl také hlavní zásluhu na tom, že se synové Eduard a Emil stali vynikajícími matematiky.

E. Weyr studoval matematiku na technice v Praze, po jejím rozdělení pak na české části (1869) a poté i na pražské universitě v Praze. Roku 1872 získal stipendium na universitě v Göttingen, kde se stal doktorem filosofie (1873). Pokračoval ve svých studiích v Paříži (1873) a Berlíně (1885-86).

Jeho bratři, mladší Bedřich, cukrovarnický technolog, a starší Emil, významný matematik, první starosta Jednoty českých matematiků a fyziků a zakladatel dodnes vycházejícího rakouského časopisu Monatshefte für Mathematik und Physik, se také zapojili do českého veřejného života především ve druhé polovině minulého století. Navíc Eduard a Emil často pracovali i společně, například v oboru projektivní geometrie a příbuzných odvětví (kniha Základové vyšší geometrie, I.-III., 1871 až 1878), a stali se organizátory českého vědeckého života.

Eduard Weyr působil od roku 1872 jako docent projektivní geometrie na pražské universitě, pak v letech 1881-1901 jako profesor matematiky na technice v Praze, a konečně v roce 1902 se stal profesorem na universitě. Je považován za jednoho ze zakladatelů české universitní geometrické školy, společně se svým bratrem a Karlem Pelzem. Pracoval od počátku v Jednotě českých matematiků a fyziků, jejímž byl čestným členem a kde mu také vyšla řada knih, mj. Projektivní geometrie základních útvarů prvého řádu (1898). Byl autorem řady významných, byť náročných vysokoškolských učebnic matematiky: Výklady o matematice (1891), Diferenciální počet (1902). Věnoval se také teorii algebraických křivek a ploch (O teorii ploch, 1891) i kinematické geometrii. V časopise Jednoty vydal řadu recenzí a referátů zahraničních knih a snažil se, aby tento časopis byl přísně vědecký. Od roku 1868 napsal celkem 92 publikací.

Na závěr svého plodného života byl zahrnován poctami: 1891 se stal řádným členem české Akademie, rok nato Královské české společnosti nauk a roku 1894 obdržel titul dvorního rady. Patřil spolu se svým bratrem Emilem, matematikem Karlem Vorovkou, meteorologem Františkem Augustinem, fyzikem Bohumilem Kučerou, chemiky B. Braunerem či Vojtěchem Šafaříkem, lékaři Otakarem Kukulou, Rudolfem Jedličkou a J. Thomayerem a mnoha dalšími k průkopníkům naší moderní vědy.
(jv)
Pánek A.: O životě a působení doktora Emila Weyra, Praha 1894; Nový L. a kolektiv: Dějiny exaktních věd v českých zemích, Praha 1961

 

Eduard Weyr's father, Frantisek Weyr (1820-1889), was born in Náchod to Jan Weyr (1791-1842) and Terezie Wanátková. Frantisek was a professor of mathematics at a realschule (secondary school) in Prague from 1855. He had married Marie Rumplová (1825-1889) in St Stephen's Church in the upper New Town of Prague on 10 June 1850 and they had ten children. Two of the children were born before their marriage. Before examining Eduard's life in detail, let us briefly comment on all ten children. These were Karel Weyr (1844-1915), Emil Weyr, who has a biography in this archive, Marie (1850-1923), Eduard Weyr, the subject of this biography, Bedrich Weyr (1853-1908), Anna (1854-1884), Antonie (1856-1919), Emilie (1858-1934), Berta (1860-1927), and Helen (1867-1955). Karel, the eldest of the children, was rather different from his brothers and did not influence them greatly as they grew up. He became a financial controller and financial inspector. Bedrich, the one brother younger than the two mathematicians Emil and Eduard, studied chemistry at the Czech College of Technology (1871-1874) and at the University of Prague (1875-1878). He became an expert in sugar refining becoming director of sugar refineries. Of the girls, Marie married Albin Sieber, the director of a sugar refinery in Zdice. Anna married August Johann Friedrich Seydler (1849-1891), a distinguished theoretical physicist and astronomer who was a professor at the Charles University of Prague. Antonie married Rudolf Schuh (1848-1897). Emilie married the architect and builder Josef Roesel (1855-1922). Berta married the very wealthy wholesaler of sugar Leopold Brumlik (1849-1900). The youngest daughter, Helen, lived with her brother Emil in Vienna for many years. Eventually she married Colonel Ernst Grünfeld (1860-1938), the brother of the well-known pianist and composer Alfred Grünfeld (1852-1924). We note that the family were German speaking and only spoke Czech as a second language.

Eduard was four years younger than his brother Emil Weyr who also became a famous mathematician. He was baptised in St Stephen's Church in the Upper New Town of Prague where his parents had married. He grew up in a home where mathematics was talked about with great enthusiasm, both by his father and by his older brother. However, the salary of a school teacher was not large and with a big family to support, Frantisek could only bring up his children in relatively poor circumstances. To contribute to the family's finances, the Weyr family provided accommodation for students so when they sat down to eat there would be fifteen people around the table. Eduard attended the Trinity elementary school from 1858 to 1861, then spent the year 1861-62 at the elementary school of Our Lady of the Snows. After these four years of elementary education he began his secondary schooling at the realschule in Mikulandska street in Prague where his father taught. His performance was outstanding and by 1867 he had completed the fifth year. However, Eduard caught scarlet fever and missed most of his sixth year at school. The illness left its mark on him, in particular for the rest of his life he suffered frequently from headaches. Although because of the illness he did not graduate from high school, he had attended first and second year mathematics lectures at the Prague Polytechnic as a guest since the fifteen year old boy had not matriculated. Encouraged by his father and brother Emil, he was already undertaking research and wrote his first mathematics paper at the age of sixteen. The paper, Erweiterungen des Satzes von Désargues nebst Anwendungen, was published by the Austrian Academy of Sciences in Vienna, the Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.

In session 1868-69 he matriculated at the Technical University of Prague where he spent two years training in construction machinery. As well as studying at the Technical University, he also studied mathematics at the Charles-Ferdinand University of Prague. One of his lecturers at the Technical University in Prague was Josef Solin (1841-1912), who was a mathematician and engineer. Solin taught the course on the 'Geometry of Position' and the course on 'Graphical Statics' which Weyr attended. Another of his lecturers was Franz Josef Studnicka (1836-1903), a mathematician and author of many high school and college mathematical textbooks who worked both at the Technical University and at the Charles-Ferdinand University. Studnicka gave a course on 'Analytical Mechanics' which Weyr attended. By the age of sixteen Weyr had already sent two mathematics papers to the Austrian Academy of Sciences in Vienna and, while he was a student, he published further mathematics papers in the Sitzungsberichte of the Vienna Academy, in Crelle's Journal, and in the Zeitschrift für Mathematik und Physik. The first volume of the Journal for the Cultivation of Mathematics and Physics of the Union of Czech Mathematicians and Physicists, published in 1872, contained a paper by Weyr on projective planes. After two years studying machine construction at the Technical University of Prague he transferred to the department of water and road construction. He also studied geodesy. In February 1871 Eduard visited his brother Emil who was in Milan in Italy at this time. The two brothers collaborated on a book on Projective Geometry.

The exceptional talents which Weyr showed in Prague led to him being awarded a state scholarship to continue to further advanced studies and, in October 1872, he went to the University of Göttingen where he attended lectures by several mathematicians. The most important lecture course he attended was the Theory of Abelian Functions and the General Theory of Algebraic Equations by Alfred Clebsch but this was cut short in November 1872, only weeks after Weyr arrived, when Clebsch died suddenly of diphtheria. Weyr attended Clebsch's funeral where he met Felix Klein for the first time. Klein invited Weyr to Erlangen but he decided to remain at the University of Göttingen where obtained his doctorate on 28 May 1873 for his thesis Über Algebraische Raumcurven. While at Göttingen he attended lectures by the mathematician Ernst Christian Julius Schering (1833-1897) and by the astronomer Ernst Friedrich Wilhelm Klinkerfues (1827-1884). In the following year he again won a state scholarship and in October 1873 he went to Paris where he studied at the Faculté des Sciences and the College de France. He attended lectures by Charles Hermite and Joseph Alfred Serret. Karel Petr writes [14]:-

He met personally these famous mathematicians, who were perhaps the main motive for his journey to Paris. As ever his stay abroad was useful to him and it also meant that he got to know a number of outstanding mathematicians with whom he later corresponded.

He returned to Prague in the summer of 1874 where, on 3 November of that year, he submitted his habilitation thesis on theory of elliptic functions to the Czech Polytechnic. He gave his inaugural lecture on 28 November entitled The integration of algebraic differentials with respect to the elliptic integrals (Czech). Also in 1874 the second volume of his book, written jointly with his brother Emil Weyr, was published. It was subtitled Theory of curves of the second degree. His appointment as a Privatdozent at the Technical University in Prague was confirmed by the Ministry of Culture and Education on 10 March 1875. During the spring of 1875, Weyr also served as an assistant to professor Karl Josef Küpper (1828-1900), the professor of descriptive geometry at the Technical University of Prague. He lectured during session 1875-76 giving the two courses The theory of functions, and Elliptic equations.

In the autumn of 1874 Weyr had been offered an extraordinary professorship at the newly founded University of Zagreb. However, he could not accept such a position due to the conditions that had been imposed on him when he accepted the two state scholarships. His brother Emil Weyr had been an associate professor at the Czech Polytechnic from 1872 but, on 23 September 1875, he became a full professor at the University of Vienna. Eduard Weyr took over his brother's lecturing duties at the Czech Polytechnic and on 14 January 1876 he was named as an associate professor at the Czech Polytechnic. With this appointment, Weyr now had a well established academic career with a good salary. Another role that Emil Weyr held was that of Permanent Secretary to the Union of Czech Mathematicians and Physicists. After he left for Vienna, his brother Eduard was elected as Permanent Secretary at a meeting of the Union on 7 November 1875. He continued to hold this position for the rest of his life. He was also appointed as a Privatdozent at the Charles-Ferdinand University of Prague in 1876. On 10 May 1876 he was elected an associate member of the Royal Czech Learned Society. We note that his Society, founded in 1784, was succeeded by the Czech Academy of Sciences and Arts (České Akademie Veda Umeni)in 1890 and by the Czechoslovak Academy of Sciences in 1952 and then, in 1992, by the present Academy of Sciences of the Czech Republic. Josef Solin had been appointed as a full professor at the Prague Polytechnic in 1876 but he handed his teaching duties over to Weyr in 1878 when he took on other positions in the Polytechnic including rector and dean. Also in 1878 the third volume of Emil and Eduard Weyr's projective geometry book was published. We should note that Emil had been the major contributor to the first two volumes but Eduard was the major contributor to the third volume. In the same year of 1878 he was elected as a corresponding member of the Société des Sciences Physiques et Naturelles de Bordeaux.

In fact Weyr was offered a full professorship at the University of Innsbruck in 1876 and, later in the same year, he was offered a full professorship at the University of Czernowitz. He declined both offers. Weyr became a full professor at the Czech Polytechnic on 15 February 1881. The 1st Congress of Czech Physicians and Naturalists was held in Prague in the spring of 1880. Both Emil Weyr and Eduard Weyr were invited to lecture at the Congress. The 2nd Congress was held two years later and again both brothers were invited to lecture. In the winter semester of 1885-6 he took study leave in Berlin where he attended the lecture courses of Leopold Kronecker, Karl Weierstrass, and Lazarus Immanuel Fuchs. He was offered a chair at the University of Vienna in 1890 but again declined the offer. In August 1889, both Weyr's parents died, his father suffering a stroke thirteen days after the death of his mother; they were buried in the Olsanské Cemetery in Prague. On 18 July 1890 Eduard Weyr married Leopoldina Pazderniková in the Church of St Ludmila in the Vinohrady district of Prague. Their marriage was short for Leopoldina died on 30 April 1895. After the death of his wife, Weyr's youngest sister Helen lived with him (as she had before his marriage). On 16 October 1897 he remarried, this time to Theresa (1869-1920) the widow of Karlu Teige, a gymnasium professor and musician. Theresa had two children from her first marriage, Karel and Marii (aged 6 and 4, respectively). Eduard and Theresa Weyr's marriage was also in the Church of St Ludmila in the Vinohrady district of Prague. After suffering from a bad dose of bronchitis he went to Nice in December 1901 to recover. After several visits to casinos in Monaco and Monte Carlo he felt better and returned home for Christmas. In 1902 he was offered a full professorship at Charles-Ferdinand University of Prague but died from heart disease soon after being appointed. He had become ill again in the spring of 1903 but by June had recovered sufficiently to go to his summer residence in Zábori. He was buried on 26 July in the local cemetery.

Eduard Weyr wrote geometrical papers and books mainly in projective geometry and differential geometry. Topics he studied include conic sections and quadrics, projective and synthetic geometry, geometrical affinities, differential geometry of curves, differential geometry of surfaces, and algebraic curves. See [16] for details. He also worked on algebra, in particular studying linear algebra, matrices and hypercomplex systems. One of his most important results in algebra concerns bilateral equations, where Weyr generalised results of James Joseph Sylvester on the solution of unilateral equations. See [4] for details. In 1885 he discovered the Weyr matrix canonical form which outperforms the Jordan normal form in a number of mathematical situations. The authors of [2] write in the Introduction:-

'Old habits die hard.' This maxim may help explain why the Weyr form has been almost completely overshadowed by its cousin, the Jordan canonical form. Most have never even heard of the Weyr form, a matrix canonical form discovered by the Czech mathematician Eduard Weyr in 1885. In the 2007 edition of the 'Handbook of Linear Algebra', a 1,400-page, authoritative reference on linear algebra matters, there is not a single mention of the Weyr form (or its associated Weyr characteristic). But this canonical form is as useful as the Jordan form, which was discovered by the French mathematician Camille Jordan in 1870.

The authors of [2] also explain in more detail where Weyr published the 'Weyr form' and put it into context:-

The Weyr form appears briefly in his 1885 Comptes Rendus paper 'Répartition des matrices en espèces et formation de toutes les espèces' and in more detail in the much-longer 'Zur Theorie der bilinearen Formen,' in Monatsh. Math. Physik in 1890. The latter paper is a wonderful piece of mathematics for its time, modern and clear even by today's standards. It is arguably the first paper in linear algebra, as distinct from matrix theory. It is interesting that Weyr cites the work of Frobenius, Sylvester, Cauchy, and Hermite in canonical forms but never mentions Jordan in this context! However, in his work on the history of mathematics, Brechenmacher notes that in the period 1885-1890 Weyr was the only mathematician on the European continent using Cayley and Sylvester's pioneering work on matrices. So, was Weyr aware of the Jordan form? Our guess is probably not initially in the matrix setting - Jordan's result appeared in the (nineteenth-century) language of permutation group theory and did not evolve into the canonical matrix form of choice until the 1930s. In the meantime, Weyr's form sank into obscurity. It would appear that Weyr himself never really appreciated the utility of his own form in commutativity problems ...

Research by Weyr on analysis deals particularly with infinite series and products, and with elliptic functions.

In 1900 Weyr was asked by a Committee of the Union of Czech Mathematicians to write a calculus textbook. He published Differential calculus in 1902. This led to controversy with a young mathematician J V Pexider who sharply criticised Weyr's textbook. Jindrich Becvár and Ludek Zajicek give an interesting account of this episode in the paper [10] in the book [1].

We have already mention certain honours given to Weyr. Other honours include election to honorary membership of the Union of Czech Mathematicians and Physicists on 13 December 1884. He received the anniversary prize of the Royal Czech Society of Sciences in 1889 and, two years later, he was again honoured with the award of the anniversary prize. In 1896 he was elected as a corresponding member of the Yugoslav Academy in Zagreb, and in 1897 as a full member of the Moscow Mathematical Society.

J J O'Connor and E F Robertson

 

Hlavní stránka