Švihov

Žižkova 1, 340 12 Švihov
49.4789556N, 13.2854842E

Benedikt Rejt se významně podílel na přestavbě hradu

Některé projekty Benedikta Rejta z Loun a Pístova

 


Pohled na hrad Švihov na počátku 17. stol. podle Willenbergovy mapy


Historická rekonstrukce


Model

Pozdně gotický vodní hrad ve stejnojmenné obci. Původně tvrz z 1. pol. 14. stol., záhy však přeměněná na hrad, který se prvně připomíná r. 1375. Velkolepá pozdně gotická přestavba proběhla v l. 1480-1510 a následovaly ji renesanční úpravy. Kvalitní zdvojené opevnění s baštami a vodními příkopy způsobilo, že se Švihov ocitl mezi hrady, jež měly být na příkaz císaře Ferdinanda III. z roku 1655 zbořeny. Naštěstí bylo demolováno (sneseno) jen vnější opevnění, vzhledem ke špatnému stavu však byl hrad později využíván pouze k hospodářským účelům, zvláště jako sýpka.

 


Letecký pohled

1
2
3
4
5
6
7
8
věž
severní palác
 jižní palác
kaple
Červená bašta
Zlatá bašta
Zelená bašta
Bílá bašta
  9
10
11
12
13
14
15
vnitřní vodní příkop
vstupní brána předhradí
předhradí
pozdější přístavby
gotický špejchar
vnější hradní zeď s obrannými baštami
vnější vodní příkop

 

Na přelomu 12. a 13. století se v oblasti Švihova rozkládala zemanská sídla, která vlastnil Budovij ze Švihova, mnohem častěji se ale setkáme se jménem jeho syna a dědice Držkaje. První zmínky o švihovské vsi pocházejí z roku 1245. Centrum osídlení se v této době mělo rozkládat v okolí dnešního kostela sv. Jiljí.
Hrad jako takový se výslovně uvádí až o více než jedno století později, roku 1375. Rýzmberkové na přelomu 13. a 14. století přenesli sídlo z návrší do údolí, kde nechali vybudovat tvrz. Doprovodným jevem byl přesun centra osídlení do míst, ve kterých se rozkládá Švihov dnes.
Prvním pánem Švihova se stal Vilém II., jenž se svou manželkou přivedl na svět tři syny – Viléma, Břeňka a Půtu. Prostřední syn, Břeněk, zastával řadu významných funkcí (zasedal u dvorského soudu, stal se nejvyšším komorníkem království českého a rok zastával úřad nejvyššího dvorského sudího v Čechách) a po smrti bratrů spravoval Švihov a Rabí.
Již za Břeňka docházelo k přestavbám, které měly tvrz proměnit v hrad. Břeňkovi synové měli spravovat majetek společně, ale nakonec došlo k rozdělení – Jan získal Rabí a Rýzmberk, Vilémovi připadl Švihov.
Nedílnou součástí historie tvrze je i období reformace a husitské revoluce. Vlastník hradu Vilém (syn Břeňka) byl stoupence katolicismu a v době husitských válek stál na straně císaře Zikmunda Lucemburského. Katolíci v západních Čechách navíc viděli Viléma z Rýzmberka jako vůdce protihusitských sil na Plzeňsku. Bojoval dokonce u Tachova, Stříbra či Plzně. Poté co se Vilém rozhodl k výpadu proti kališnickým Klatovům, zahájili Husité tažení proti Švihovu. Husité tvrz obléhali a přibližně o 14 dnů později jí dobyli. Odborníci se neshodnou na tom, co s tvrzí následně udělali. Někteří tvrdí, že jí zapálili, jiný jsou přesvědčeni, že jí pobořili či zcela zničili, další zastávají názor, že tvrz opravili.
Na Švihov se Vilém vrátil až roku 1436. Císař Zikmund jej za jeho služby a věrnost náležitě odměnil prostřednictvím nových území. Díky tomu se Rýzmberkové stali jedním z nejvýznamnějších českých rodů. Dědicem majetku se stal Vilémův syn z druhého manželství, Půta Švihovský, který je spojen s vybudováním hradu na základech tvrze.
Půta Švihovský z Rýzmberka byl jedním z nejvýznamnějších představitelů tohoto rodu. Vystudoval práva na univerzitě v Lipsku, působil u komorního soudu a zastával pozici nejvyššího sudího v království českém. Jednalo se o velmi vzdělaného a vlivného muže, který se navíc obratně pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského. Nový panovník se nacházel ve složité situaci a hledal podporu v boji proti Matyášovi Korvínovi. Velkou oporou se mu stala šlechta, kterou za její podporu odměnil ústupky v hospodářských a náboženských otázkách. Jedním z představitelů této šlechty byl i Půta Švihovský, kterého král odměnil možností přebudovat některá sídla a novým majetkem v Severních Čechách a ve Slezsku.
Právě privilegium od Vladislava II. mu v průběhu let 1480–1489 umožnilo na švihovském hradě vybudovat jádro (dva obytné paláce, schodišťové křídlo, čtyři nárožní bašty, vstupní věž a kapli) a první linii opevnění. Na základě stavebně historického průzkumu  se zdá, že Půta nechal novostavbu vystavět na základech původní tvrze.
Hrad Švihov byl od prvotní myšlenky komponován jako umělý ostrov. Budovy v centrální dispozici tvořily jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží a uzavíraly tak čtverhranné vnitřní nádvoří. Chráněny byly pásem vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a prvním vodním příkopem. Druhý pás hradeb, také s vodním příkopem, obkružoval jádro hradu a zesiloval tak možnosti obrany. Tato druhá stavební fáze byla však dokončena až po Půtově smrti (1504), tedy již na počátku 16. století. Na dostavbě se výrazně podílel i známý pozdně gotický architekt Benedikt Ried (Rejt). Oba vodní příkopy byly napájeny vodou z řeky Úhlavy.
Po jeho smrti (1504) přešel majetek do rukou synů, Jindřicha a Václava, kteří ve spolupráci s Benediktem Reidem obranný systém dokončili. Půtovi potomci byli posledními představiteli Rýzmberského rodu, kteří hrad vlastnili. Postupné slábnutí postavení Švihovských souvisí s nástupem Habsburků na trůn – Ferdinand Habsburský nebyl ke šlechtě tak benevolentní, jako předchůdci z Jagellonského rodu – a finanční podpora švagra Lva z Rožmitálu.
Hrad nakonec prodali roku 1548 Heraltu Kavkovi z Říčan a ze Štěkně. V držení Říčanských zůstal hrad jen do roku 1598, kdy jej odkoupil Humprecht Černín z Chudenic.
K důležitým událostem dochází v souvislosti s Třicetiletou válkou (1618–1648), především s jejím koncem, kdy byly vydány demoliční dekrety Ferdinanda III. Habsburského. Tímto nařízením chtěl panovník zabránit možnosti, že by tuto pevnost mohly obsadit loupeživé hordy, které zde po válce zůstaly. Černínům se podařilo celkovému zničení zabránit, přesto ale došlo ke zboření vnější linie opevnění společně se dvěma baštami (Zlatá a Zelená) a zahrnutí vodních příkopů.
Vzhledem k tomu, že Černínové vlastnili sídlo v Chudenicích, neměli důvod využívat zdejší hrad k obytným účelům. Švihov přišel o své původní funkce a do poloviny 20. století sloužil jako hospodářství – paláce se staly sýpkami a předhradí hospodářským dvorem. Veškerá údržba se omezila jen na nejnutnější opravy. Situace se dostala do takového stádia, že v roce 1926 byl Švihov v úředních dokumentech označen jako zřícenina. Eugen Černín se snažil tento stav změnit, ale ve stejné době se soustředil na zušlechťování zámku v Jindřichově Hradci, zdejší hrad musel tudíž na svou rekonstrukci počkat.
K důležitým událostem došlo i po první světové válce, kdy Černínský velkostatek spadal do nařízení pozemkové reformy. Novými majiteli se stali Karel Knapp a Václav Levora, kteří měli hrad udržovat. Nakonec se hrad navrátil do rukou Černínů, kteří zahájili některé opravné práce. Veškerou snahu narušila druhá světová válka. Hrad opět nebyl poškozen, ale Černínové na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše, přišli o svůj veškerý majetek.

Majitelé hradu:
Švihovští z Rýzmberka (13. století–1548)
• Vilém II. z Rýzmberka a ze Skály (přelom 13. a 14. století)
• Břeněk Švihovský z Rýzmberka (druhá polovina 14. století–počátek 15. století)
• Vilém Švihovský z Rýzmberka (počátek 15. století–1472)
Půta Švihovský (1472–1504)
• Jindřich a Václav Švihovští (1505–1535)
• Jindřich a Jan Půta (Václavův syn) Švihovští (1535–1548)
Kavkové z Říčan (1548–1598)
• Heralt Kavka z Říčan a ze Štěkně (1548–1563)
• Zdeněk a Heralt Kavka mladší Říčanský (1563–1566)
• Heralt Kavka mladší Říčanský (1566–1595)
Černínové (1598–1925)
• Humprecht Černín z Chudenic (1598–1603)
• Jindřich Černín (1603–1640)
• Humprecht Protiva a Jan Maxmilián Černínové (1640–1662)
• Humprecht Protiva Černín (1662)
• Jan Heřman Černín (1666)
• František Maxmilián Černín (1666–1699)
• Heřman Jakub Černín z Chudenic (1700–?)
Hospodářská správa (1925–1930)
• Karel Knapp (1925–1926)
• Václav Levora (1926–1930)
Období do současnosti
• Černínové (1930–1945)
• Národní pozemkový fond (1946–1947)
• Národní kulturní komise (1947)
• Národní památkový ústav (současnost)

Pozn.: Blízkost Půty Švihovského ke králi Vladislavovi Jagellonskému vysvětluje skutečnost, že mohl částečně využívat služeb Benedikta Rejta k přestavbě Švihova a Rábí i v době, kdy byl plně vytížen prací na Pražském hradě.


Severní strana hradu v roce 1860 - K. Liebscher


Jižní strana hradu v roce 1860 - K. Liebscher

 

Zpět na Benedikt RejtZpět na Místa

Některé projekty Benedikta Rejta z Loun a Pístova

Zpět na hlavní stránku