Volební program Josefa Schnircha

ve volbách do ústavodárného Říšského sněmu v červnu 1848
(tzv. „Kroměříšský sněm“)
ve volebním obvodu okresu a vikariátu poděbradského 
 

V roce 1848 kandidoval Josef Schnirch do ústavodárného sněmu v Kroměříži. Celkem kandidovalo osm kandidátů: JUDr. Eduard Eiselt, JUDr. František Brauner (?), Karel Kašpar, Josef Černý, Ing. Josef Schnirch, Alois Jelen, JUDr. Adolf Pinkas. Schnirch jako jediný vydal tiskem provolání k lidu, svůj volební program, o 15 odstavcích, nebyl ale zvolen, ve volebním obvodu byl zvolen domácí rodák notář Jan Šantl, jehož syn Hynek Šantl si později vzal za ženu Schnirchovu dceru Terezii. Provolání se dochovalo mimo jiné v museu. 

 

 

Občanům města a wikariátu Poděbradského!

Dlouho jsem mezi Wámi žil, a přeswědčil jsem se o Waší ctné powaze, o Wašem wlasteneckém smýšlení.

Doufám, že jsem zanechal i já sobě powěst dobrou, že jste se i Wy o mém wždy poctiwém jednání a wlasteneckém smýšlení dosti přeswědčili.
Pobídnut wýtečnými zdejšími wlastimily, wzkazuju Wám nyní bratrské swé pozdrawení s tím doložením, byste při poradě swé o statečného kandidáta pro Wáš wikariát k obeslání na sněm český horliwost mou pro wše, co se blaha wlasti týče, k laskawému upamatowání uwedli. Newede mne k tomu kroku, nímž se tuto k Wám blížím, ani neslušná wtírawost, ni lichá samolibost, nobrž jediné ta nejwřelejší touha prospěti, sloužiti moci krajanům swým. Předkládaje Wám politické smýšlení swé, jakéž se wší silou zastáwám a zastáwati nepřestanu, zawírám swůj přípis se srdečnou prosbou, abyste mne teď a po weškeré časy we swé přízni a laskawé paměti zachowali.

Politické zásady, které já wřele zastáwám, jsou:

1.  Mocné, sjednocené a neodwislé Rakouské mocnářstwí co monarchie obmezená národním zákonodárstwím na základech wíce demokratických.
2.  Spojení celé koruny české – totiž Čech, Morawy a Slezska.
3.  Nejwyšší zemské ouřady pro wnitřní záležitosti odpowědné, a w Praze.
4.  Ouplná a skutečná rownost wšech národností a náboženstwí.
5.  Ouplné zastoupení národu při sněmu, stejným práwem wšech stawů a tříd obywatelstwa.
6.  Ouplné práwo sněmu zemského powoliti neb odepříti daně, rozwrhowati je na občany, a požadowati od wlády oučty weřejných příjmů a wydání.
7.  Ouplná weřejnost w jednání při sněmu zemském.
8.  Swoboda tisku tak rozsáhlá, jaká se s weřejným pořádkem a mrawností srownati dá.
9.  Wšecky soudy od wlády neodwislé, oustní a weřejné.
10. Zrušení wšech starých feudálních práw, k. p. soudů patrimonialních, roboty, nuceného odbírání piwa, loweckého práwa a t. d. Při tom ale:
11. Zachowání práwa wlastnictwí. Tak se k. p. robota bez ustanowené náhrady wyzdwíhnouti nemá. Za den ruční roboty dle okolností 4-6 kr. stř. , a za den potažní 15-20 kr. stř. se mi zdá přiměřené.
12. Ouplná změna zřízení škol, nejen w ohledu národnosti, nobrž i také w ohledu na wywinowání srdce, rozumu a paměti.
13. Přiměřené platy pro učitele.
14. Docela swobodné řízení obecních záležitostí od občanů samých.
15. Swobodné wolení obecních ouředníků.

W Praze dne 30. kwětna 1848.

Jos. Schnirch
k. ingenir železné dráhy

 

Tisk Jar. Pospíšila w Praze.

_______________________

Zpět na Ing. Josef Emanuel (Imanuel) Schnirch

Zpět na články o Ing. Josefu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku