Kukleny a Pražské Předměstí
Kukleny - Kuklena - Kukliny


1547 první zmínka (místní název Kukleny), 1766 předměstské sídliště pro obyvatele bouraného Pražského podměstí
1850-1942 obec, od 1. 4. 1942 součást Hradce Králové

Jiří Bouček, Barbora Boučková a mnoho dalších

 

 

 

50.2017069N, 15.7862661E

Bitva u Strauchova dvora (případně u Strachova dvora) se odehrála ve středu 4. srpna 1423 nedaleko Hradce Králové pravděpodobně v místech dnešní městské čtvrti Kukleny. Historik Jaroslav Šůla situoval místo bitvy a vozovou hradbu Žižkova vojska do západní části dnešní městské čtvrti Kukleny proti kostelu sv. Anny. Vojsko východočeského husitského svazu vedené slepým hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova zde porazilo armádu složenou z příslušníků svazu pražských měst v čele s bývalým Žižkovým spojencem Divišem Bořkem z Miletínka.

„A bratr Žižka s Hradeckými vytáhl proti nim z města; i stal se jest boj u Strachova dvoru mezi stranami; a šla archa proti arše. A Pražané utekú, poražení jsúce od Žižky na tom poli; a tu ztepú drahně lidu a jmú jich na dvě stě. A Diviš ujel se svými na Horu. A toho kněze, ježto nesl archu z pražské strany, Žižka zabil ho palcátem. A to se stalo v středu před sv. Vavřincem.“ 

Ze starých letopisů českých

 

 

 

 

V. Morstadt 1865 Kukleny - od Bláhovky k náměstí

 

Kuklena - Rother Hof - Farastvy - Schosten - zu Freyhöfen - Prager Vorstadt

Kukleny
 

V roce 1916 Třída Arcivévody Karla Františka Josefa, později zkráceně Třída Císaře Karla I.
Od roku 1918 Masarykova třída, od roku 1940 Hlavní třída.
Po roce 1942 Bismarkova třída, poté od roku 1945 opět Hlavní třída.
V letech 1946 až 1962 Stalinova třída. Od roku 1962 Pražská třída.

 

Vpravo budova školy


 

V době před založením současné obce v r. 1766 tu byly hlavně pastviny, místy i role, patřící četným dvorům „šosovním“ (pod ochranou Hradce), rozptýleným před městem. V dávných dobách to byl dvůr Strachův, Rejvoldovský, Bláhův a dvůr Svatého kříže (v místech býv. hotelu Plakvic); podrobný soupis všech dvorů byl pořízen až r. 1727. Jednotlivé lokality měly názvy jako „U dubu“ (jižně od dnešních Kuklen), U Vlčího hrdla, U náhona, Dráha, U komína (později U kapličky), U pražské cesty ap.

Územím procházelo několik cest (prašných komunikací, zvaných již tehdy silnicemi; v 19. století byla měkká místa haťována silnými kládami, hustě kladenými napříč vozovky – zbytek takové úpravy je v silnici v centrální části obce):

1. Obchodní a zemská cesta – ze Slezska přes Jaroměř do Hradce Králové a přes Kukleny do Borku a Bohdanče

2. Poštovní zemská cesta – z Hradce Králové na Prahu

3. Komunikační cesta – od dnešní „Špice“ přes prostor stávajícího nádraží na Přím

4. Všestarská cesta

5. Plačická cesta

6. Březhradská cesta a víceméně neoficiální „sousedská“ cesta v místech Zelené ulice ke Stěžerám

Starší historické období pamatují i vodní díla: tzv. Malý náhon z r. 1548, vybudovaný v rámci krajinných úprav Pernštejny. Zajímavé je, že původně nehnal mlýn Temešvár – ten totiž Pernštejnům nepatřil a neměli důvod vést k němu vodu. Teprve nový náhon v r. 1780 vedl ke mlýnu; před tím jej poháněla voda z potoka Stroužka a hlavně z rybníka Vlčí hrdlo, později zvaného postupně Hunšovský, Vraždovský či Temešvárský, o rozloze 88 měřic, tj. asi 16,9 ha; zrušen byl zřejmě při stavbě hradecké pevnosti po r. 1760. Jeho hrází byla zjevně dnešní cesta k Temešváru a rybník asi ležel na severozápad od ní (srovnej dosud tradovaný název Na sádkách).

Za vlády císaře Josefa II. započala výstavba královéhradecké pevnosti a v dosahu hradeb bylo pobořeno Pražské předměstí. Odtud se lidé většinou přestěhovali na místo, kde již stávalo sedm domků a které bylo odedávna zváno „Kuklena“; první písemná zmínka o Kuklenách je z r. 1547. Vyměřování panských, městských a selských gruntů započalo v r. 1776. Za původní usedlost dostali majitelé zaplacenu odhadní cenu a byli povinni ji sami zbourat. Materiál jim však byl ponechán, aby se urychlila výstavba nového sídliště – Kuklen, položených dosud jen v obvodu nevysokého návrší.

Souvislost s Hradcem připomíná kuklenský znak – půl stříbrného lva s písmenem G na horní červené polovici štítu; dolní bílá polovice nese snop, srp, hrábě a kosu.

Hrabě Harrach usiloval, aby v náhradu za roku 1776 zbořený kostel sv. Anny a klášter minoritů na Pražském předměstí byly tytéž objekty vystavěny ve Stežerách; představení kláštera však nechtěli opustit farníky a odejít na vzdálenou ves. V r. 1777 proto začala výstavba nejrozsáhlejšího objektu v někdejších Kuklenách – minoritského kláštera s kostelem. 2. července 1777 za velké slávy a účasti duchovenstva, četného vojska a oficírů, lidu „všeho stavu“ a střelby ze 12 hmoždířů, byl posvěcen základní kámen, založený u presbyteria.

26. května 1778 vydal Josef II. rozkaz zbořit hradecký kostel sv. Petra; ve vší tichosti odtud minorité přenesli svátost oltářní a křtitelnici od zvonaře Ondřeje Ptáčka z 15. století do kuklenského kostela sv. Anny. Stavba byla v hrubých rysech dokončena v r. 1784, avšak již v r. 1789 došlo ke zrušení kláštera, v budově byla zřízena fara a některé prostory byly upraveny pro školu.

V tzv. Tereziánském katastru (soupisu půdy) z r. 1778 je uvedeno mnoho desítek jmen – mezi nimi mnohá, která dosud v Kuklenách existují, např. Komárek, Smetana, Götz, Zadrobílek, Vitoušek, Vacek,Kučera, Jelínek, Pospíšil, Chmelař, Bouček, Morávek, Souček aj. Z r. 1790 pochází údaj o 131 kuklenských domech.

Do roku 1848 byly Kukleny předměstím Hradce a spolu se 12 obcemi tvořily město – místní občané byli zváni měšťany královéhradeckými. Po vyhlášení konstituce se Hradec Králové osamostatnil a v letech 1849–1850 došlo ke katastrálnímu oddělení obcí – na což Kukleny doplatily ztrátou obecního jmění, které zůstalo Hradci. O rok později bylo k politické obci Kukleny připojeno Pražské Předměstí spolu s Farářstvím, Šostenami, Temešvárem a Rybárnami. K opětovnému rozdělení došlo r. 1890; zajímavým způsobem se dělila osada Temešvár (původní mlýn čp. 1postavený v r. 1749 a čp. 2 Sádky připadly Kuklenám, čp. 3 – katovna a čp. 4 – pastouška Pražskému Předměstí).

Samostatnou obcí zůstaly Kukleny až do r. 1942 (1. dubna připojeny k Hradci); jako osada je v letech 1850–1930 uváděn Temešvár. V r. 1843 i s Temešvárem zde byly 142 domy a 1031 obyvatel; v r. 1930 doznaly maximálního rozvoje – je zaznamenáno 577 domů a 4503 obyvatel (v r. 1980 již jen 2779 obyv., v r. 2011 – 2793 obyv.)

Za školní budovu sloužilo v Kuklenách postupně několik objektů. Již bylo zmíněno dočasné využití části minoritského kláštera; dále to byl přízemní domek na rohu hlavní ulice a náměstí (vedle dnešní točny trolejbusu). Na patrně nejstarším vyobrazení Kuklen – sepiové kresbě soudního rady Vincence Morstadta z roku 1865 – jsou zachycena právě tato místa. Obraz je komponován v pohledu od horní části obce – Bláhovky – směrem k hradeckým věžím; vlevo možno vidět dřevěné domky s podsíňkami, školu a kostel sv. Anny, vpravo od silnice je rybníček s mostky a za ním několik zděných domů. Po obou stranách náměstí jsou vzrostlé stromy. O rok později procházela těmito místy vojska po kruté bitvě u Sadové… Tradiční osový výhled z náměstí na hradecké věže v nedávné minulosti zničila (zakryla) architektonicky neuvážená výstavba vícepodlažních bytových domů na Anenském náměstí v centru čtvrti.

Výsledek války v r. 1866 předznamenal zrušení pevnosti Hradec Králové a umožnil postupný stavební rozvoj kuklenské obce severovýchodním směrem, tj. v ose dnešní Pražské třídy směrem k městskému centru. Obvod současného středu Kuklen byl zastavěn převážně na počátku století – výstavba školy započala roku 1901, v roce 1909 byla vydlážděna hlavní ulice od býv. hotelu Plakvic po obecní dům č. 1 (školní jídelna, ještě v polovině 20. století národní škola).

Během r. 1926 byl podle výnosu okr. politické správy byl v centrální části obce zřízen mozaikový (dlážděný) chodník a náklady ve výši několika tisíc Kč exekučně vymáhány na majitelích domů.

Ve rukopisných vzpomínkách kuklenského rodáka Frant. Rybáře (1906–1980) je zachycen zajímavý obrázek života obce rámcově v době před 1. světovou válkou: V Kuklenách byl tehdá slušný společenský život. V hostinci U Šrajbrů se nacházel největší sál na Hradecku. Konaly se zde slavné plesy.

V Kuklenách bylo hodně průmyslu: Škodovka, naproti byl cukrovar, který Alois Nejedlý přestavěl na koželužnu a později na automobilku KAN (Kukleny Alois Nejedlý). Firma asi po třech letech výroby nevelkého množství malých osobních vozů KAN zlikvidovala. Další malá koželužna byla u Götzů. Později si v této budově zřídil autodílnu Karel Kuba, a pak tam byla opravna aut Kovošrotu. Další koželužna byla u Červených, později u Hanušů a posléze opravna obuvi Tvorba. Pak koželužna u Nejedlých a vedle Nejedlých koželužna u Seyfriedů. Pepík Seyfriedů měl vozík na gumových kolách a do něho zapřahal pár velkých kozlů. To bylo něco pro místní děti. Vozit se tryskem po Kuklenách. Vozík byl obyčejně kluky obležen.

Místní honorace žen chodila vždy v neděli do kostela na devátou. Máti mezi ně patřila též. Paní Seyfriedová měla jednou nové briliantové náušnice a pamatuji se, že řekla, že by za ně byl pořádně velký barák. (Seyfriedovi později koupili koželužnu v Týništi n. Orl.)

V Pardubické ulici byla Havlíčkova slévárna, kterou později převzal sokol br. Karel, jehož bratr si zřídil výrobu lepenky v prostoru nynější traktorky (zrušena v polovině osmdesátých let 20. stol.) Továrnu – slévárnu – prodal p. Ptáčníkovi a ten zde zařídil výrobu lihových nápojů a trestí (Kord) (dres už neexistující, poslední část objektů byla zbořena v r. 2010 – pozn. edit.). Další zdroj obživy Kukleňáků byla zelenina, zvlášť salát, který byl vyvážen do podhorských oblastí Trutnovska, Liberecka, ale i do Prahy.

V Kuklenách bylo devět hospod: U Kurzů – později U Malejch, U Kudrnů, U Černého koně, Pálenka (proti Škodovce), Plakvič, U Brzků, U Zelinků, U Šrajbrů, U Kňourků v Emauzích, pak u Volejníků v Zelené ulici. A pět řezníků – u Šejvlů, v Plakviči, u Syručků, u Šlapalů, u Vacků, tři pekaři – u Rindů, u Boučků, u Cahů, a několik obchodů se smíšeným zbožím.

Kukleny měly asi 5000 obyvatel, do Hradce se chodilo pěšky buď rovně po hlavní ulici přes šraňky, nebo proti Škodovce napravo příč vedle Švagerků přes luka do Lipek, okolo Obchodní akademie přes jediný most přes Labe. Nebo bylo možno zahnout za Pražským předměstím doleva přes luka u Učitelského ústavu.

Společenský život v Kuklenách byl na výši. Byl zde divadelní spolek „Tyl“ se sídlem u Šrajbrů, byl zde Sokol, byl zde spolek esperantistů, jehož aktivními členy byli otec a máti. Vedl jej učitel na měšťance Jelínek. Byli zde fotbalisté SK Kukleny, dále Spolek baráčníků, kteří provozovali loutkové divadlo se sídlem u Zelinků ve starém dřevěném sále v zahradě. Sál později shořel a všechny loutky též. Byla na to složena dlouhá báseň…

Dále byla v Kuklenách malá strojnická dílna u Vajzarů; firma nám tehdy zařizovala vodovod, který po mnoho let silně zlobil. Vodu jsme táhli jednak z náhona, jednak ze studně na dvoře. Voda z náhona byla však postupně k ničemu – stala se vlastně zředěnou močůvkou.

 

Kukleny koncem IXX. století

Obecní dům 1921 dříve Boučkův dům č. p. 1

 

Kukleny Obecní dům čp. 1, který se nachází v Pražské třídě v Kuklenách, místní části města Hradec Králové. Bývá též znám jako tzv. Boučkův dům.

Roku 1776 si Jan Antonín Götz koupil vedle stěžerské cesty pozemek, na němž vystavěl malý domek. Naproti za cestou si navíc zřídil jirchářskou dílnu. Svůj veškerý majetek odkázal roku 1787 Josefu Götzovi a dceři Barboře. V roce 1802 koupil čp. 1 Václav Adamíra z Černilova, který zemřel roku 1828. Jeho syn František Adamíra prodal dům v roce 1846 a jeho novým majitelem se stal Jan Bouček, po němž následoval Čeněk Bouček (zemřel 15. září 1881), který roku 1880 postavil při čp. 1 skladiště a sýpku, a obec, která zde umístila obecnou školu (východní obvod) a hospodářskou školu, přičemž současný dům byl vystavěn v roce 1875.

Zde je třeba zmínit, že obec splácela dluh vzniklý koupí č. p. 1 od Boučkových dědiců (1884) a jeho úpravou pro školní účely (26 376,14 zl.) od roku 1885 do roku 1894, kdy byl zbytek dluhu uhrazen směnkou a dům č. p. 1 a 1a trvale věnován obcí účelům veřejné školy. Dům však byl prost dluhů až koncem roku 1899, kdy byl dluh skutečně uhrazen. Od té doby byl ve vlastnictví obce a byl využíván ke školním účelům.

Dnes dům patří městu Hradci Králové a je využíván zejm. k nájemnímu bydlení. Zároveň se v budově nacházejí 1. třídy, školní jídelna a školní družina ZŠ a MŠ Kukleny, přičemž prostory družiny vznikly rekonstrukcí půdní části objektu.


 

Obecní dům dříve Boučkův dům č. p. 1 - Pražská třída 1/46

Kostel sv. Anny koncem IXX. století
postaven v letech 1777–1784

 

Bláhovka a Gruliška
 

 

 

Bláhovka

Bláhovka 1717  
50.2020339N, 15.7793158E
Pražská třída 88/77


 

Roku 1659 si Václav Bláha Chotětovský vzal za manželku dceru Jana Duchoslava z Libína, s níž podědil všechny pozemky svého tchána, zejm. komplex polí na Hořejších Kuklenách mezi jaroměřskou cestou a hřbitovem. Právě zde on nebo jeho stejnojmenný syn založil zájezdní hospodu Bláhovku, neboť toto místo bylo křižovatkou frekventovaných cest, obchodní a zemské ze Slezska přes Jaroměř a Kukleny k Pardubicím, a poštovní z Hradce Králové přes Kukleny do Libčan, Chlumce nad Cidlinou a Prahy. Ukazatel směrů těchto cest stál přesně před hostincem a o tom jak Bláhovka původně vypadala podává alespoň částečně svědectví Morstadtova kresba z roku 1865.

Sami Bláhové sídlili v Hradci Králové, kde dosáhli vysokých radničních postů. Václav Bláha mladší byl čtyřikrát zvolen rychtářem, Josef Benedikt konšelem a primasem a Jan Vít Bláha konšelem a radním. Od Jana Víta Bláhy, syna Václava Bláhy mladšího, pochází na Denisově náměstí stojící sloup s křížem, který byl zbudován 23. listopadu 1775 a stál původně před Bláhovkou. Později si Bláhové koupili dvůr v polích u Kuklen (dnes čp. 123) a Bláhovku prodali Terezii Endtové a ta ji prodala rodině Štrobachově. 12. ledna 1758 zemřela majitelka Bláhovky Anna Štrobachová, posléze ovdovělá Uhlířová, a Bláhovky se za 1 450 zlatých ujal její syn Jan Štrobach.

Ten roku 1782 prodal příbytek se starým čp. 41, který se nacházel vedle hostince, Matěji Smotlachovi a téhož roku s manželkou Rozálií postoupil Bláhovku synu Josefovi. V roce 1792 měl být postaven nový hostinec s pozdějším novým čp. 46. Ten je také poprvé nazýván jako výsadní. 15. září 1794 Josef Hák, šenkýř z Bláhovky, a Josef Dušek, šenkýř od Černého koníčka, žádali magistrát, aby zamezil všeliké na Kuklenách provozované, neprávní a nedovolené šenky. V roce 1798 Jiří Košťál, držitel Bláhovky, prodal 20 korců polí a louku Vlasačku bratru Janovi. Téhož roku se svolením rodičů Josefa a Doroty Morávkových prodal hospodu Bláhovku Marii Morávkové z Plačic pro syna Matěje. V roce 1862 byla od Bláhovky stavěna okresní silnice ke Svobodným Dvorům. 15. října 1915 se večer na silnici nad Bláhovkou pohádali bačkorář Josef Poula a obuvnický dělník Václav Votava z Kuklen. V hádce pobodal Votava Poula tak, že na silnici vykrvácel.

24. srpna 1905 byla udělena hostinská koncese v čp. 46 Václavu Morávkovi ml. 25. března 1910 získal hostinskou koncesi v čp. 46 Alois Morávek. V rukou Morávkovy rodiny zůstala Bláhovka až do roku 1919, kdy byli zbaveni svéprávnosti Václav i Alois Morávkovi. Tehdy V. J. Morávek pronajal hostinec jak s hostinskou koncesí, tak s prodejem lihovin, novému nájemci. Tím se stali Adolf a Marie Žočkovi, jež se nakonec 13. srpna 1923 stali i jejími majiteli. 19. října 1923 Adolfu Žočkovi povolilo obecní zastupitelstvo na Bláhovce hostinskou a výčepnickou koncesi vyjma čepování lihovin.

V té době však již neměl hostinec valnou pověst, což můžeme vidět ze zprávy Královéhradeckých Rozhledů z 1. března 1912, v níž jsou mj. uvedena tato slova: Místa jako Bláhovka, Pardubická ul. a Zelená ul. jsou za dnešních poměrů místy, kde obyvatelstvo není jisto svým majetkem a jak poslední události nasvědčují, ani svými životy. V hostinci rovněž často koncertovali známí nechaničtí harfenisté. Nejznámější z nich byla 72letá puchlovická rodačka Ornstová, jež zemřela 23. února 1932 ve stáji hostince.

 

 

Kůlna ve dvoře zájezdního hostince Bláhovky


Téhož času byla vedle hostince známá i nedaleká stejnojmenná křižovatka, která byla vedena jako velmi nebezpečná, protože se zde stala řada dopravních nehod, končících vždy krvavě. Z tohoto důvodu nebyla rovněž u Bláhovky v roce 1930 povolena výstavba benzinové čerpací stanice kralupské rafinerie. Nejznámější dopravní nehoda se zde udála v roce 1932. Nejlépe o tom píší Lidové noviny z 10. září 1932:


Automobilová nehoda maďarského ministra financí v Československu
ČTK - Kukleny 9. září


Maďarský ministr financí baron Korányi jel dnes v průvodu dvou dám po silnici od Poděbrad k Hradci Králové. Při příjezdu na známou velmi nebezpečnou křižovatku státní silnice z Prahy se silnicí vedoucí k Hořicům, zvanou také Bláhovka, se srazil jeho vůz s vozem obchodního cestujícího z Hořic Antonína Adámka.

Při srážce byl vůz Adámkův, aerovka, vržen asi 15 metrů daleko a třikráte se obrátil. Jeho šofér si zlomil lebeční kost a na cestě do okresní nemocnice v Hradci Králové svému zranění podlehl. Druhý cestující má zlomeninu bérce a je v ošetřování v královéhradecké nemocnici.

Šofér ministrova auta, z jehož cestujících nikdo nebyl zraněn, byl zatčen a dodán ke krajskému soudu v Hradci Králové. Ministrovo auto bylo lehce poškozeno a je ve správce v Kuklenách. Ministr i obě dámy přerušili cestu a ubytovali se v Grandhotelu v Hradci Králové. V další cestě budou asi pokračovat vlakem.

O 4 roky později okres sjednal dohodu s majiteli objektů při ústí silnice, kteří odstoupili část pozemků a ploty vadící rozhledu odstranili. K úpravám křižovatky došlo v následujících letech mnohokrát, aniž došlo ke snížení zdejší nehodovosti. Stejně jako se změnila ona, tak se proměnilo její okolí. Sám hostinec byl po 2. světové válce zrušen a jeho objekt byl využíván k činžovnímu bydlení. Počátkem 90. let 20. století byl již prázdný, čehož si všiml v krátké noticce Zdeněk Doubek, který v Hradeckých novinách 11. ledna 1993 napsal: V Hradci Králové - Kuklenách, na konci Pražské třídy, stojí dům, kde bývala zájezdní hospoda Bláhovka. Později se z ní stal hostinec, ten byl nakonec zrušen a budova změněna na byty. Jak jsme se přesvědčili, v současné době je prázdná. Že by domu byla v nejbližší budoucnosti opět vrácena role, která mu dříve patřila?

Bohužel se tak nestalo a po 4 letech byla Bláhovka zbourána (na leteckém měřicím snímku z téhož roku je ještě krásně vyvedena, později již ne) a na jejím místě následně vyrostl obchod s hudebními nástroji CMI Melodia a. s., z níž je dnes eBikeHK - prodejna elektrokol, k jejímuž otevření došlo 25. dubna 2019. Jedinou vzpomínkou na hostinec Bláhovku jsou tak již jen výše zmíněná Boží muka na Denisově náměstí a místní název.  

 

 

Kříž postavený 23.11.1705 měšťanem Janem Vítem Bláhou před jeho hospodou
 

 

 

Gruliška
 

Gruliška - Černý koníček 1716
50.2036639N, 15.7922553E
Pražská třída 755/176 staré č. 82 - Pražská 88/77

 

Gruliška, nazvaná po majiteli Grulichovi, byla postavena před rokem 1750. V roce 1762 byla opravena a pojmenována Černý Koníček / Černý kůň. Majiteli byli manželé Gruberovi.
„Adam Gruber s manželkou Rosinou, roz. Grichbaumrovou, měli dle pozůstalosti z roku 1766 hospodu, od starodávna Grulišku zvanou, nyní Černý koníček nazvanou (se stodolou a zahradou), koupenou za 1 250 zl. a renovovanou nákladem 1 070 zl. Hospody se ujal syn Adam. Ten odporučil pozůstalost, která kvůli rovnému podělení přišla do dražby roku 1787: Jan Divišek vydražil 6 korců, Matěj Pešek 2 korce s volšinkou u Březhradu a Jan Dušek hospodu.“

Roku 1803 syn Josef Dušek s manželkou Annou prodali výsadní hospodu Grulišku s pozemky Josefu Petříčkovi. Josef Petříček ustanovil v kšaftě roku 1817, aby dědily jeho 4 nezletilé děti František, Anna, Marie, Josef a manželka Dorota, roz. Součková, hospodu měl zdědit František[2]. Dle všeho zůstal kšaftující ještě několik let na živu a hospodu pak dědil nejmladší Josef. V roce 1825 zemřela matka Dorota bez kšaftu. Při pořádnosti podržel Josef Petříček hospodu a ze všeho třetinu. Při projednání jeho pozůstalosti roku 1831 bylo odevzdáno půl hospody synu Josefu Petříčkovi a ostatní poděleni pozemky. Josef Divišek ode všeho nápadu na pozůstalost své nebožky manželky Doroty, roz. Petříčkové, upustil. V roce 1838 odporučila Dorota Divišková jí náležející polovičku domu Josefu Petříčkovi, který měl čp. 81, 86, 88 a 92. Roku 1843 pronajal hospodu Grulišku Františkovi Hynkovi z Opatovic.

Antonín Tobiš, vinárník z Hradce Králové, vydražil Grulišku 14. listopadu 1844 za 8 500 zl. a 1. dubna 1845 ji prodal Josefu a Františce Součkovým ze Svobodných Dvorů a dle smlouvy z 20. června 1880 byla připsána na Václava Součka. V roce 1869 Josef Souček přestavoval chlév s komůrkou a sýpkou. Roku 1883 byla přestavována zase stodola. O povolení bylo zažádáno 6. dubna téhož roku. 6. května 1885 Václav Souček zažádal o povolení na stavbu nových maštalí.
Dne 7. března 1904 bylo Václavu Součkovi povoleno její zbourání a vystavění nového hotelu, který až na malé drobnosti vyhlíží zvenku stejně dodnes. 2. dubna 1912 týž zažádal o povolení přestavby lednice na byt a poštu.
Hotel měl i svoji stolovou společnost. Ta v roce 1907 věnovala k uctění památky dr. Eduarda Grégra na místě obvyklého věnce 13 K 13 h Ústřední Matici školské, jež tuto částku zaslala kuklenskému místnímu odboru. Byl i centrem kulturního a společenského života obce. Konaly se zde jak taneční a jiné zábavní podniky (18. ledna 1906 ples spolku absolventů zimní hospodářské školy kuklenské, 24. července 1926 věneček absolventů rolnické školy), tak schůze spolků a politických stran, např. živnostenské strany středostavovské (od roku 1919). Hrálo se zde též ochotnické divadlo. V domě konala cvičení i Pěvecká jednota Vlastimil, spolkovou místnost zde měl i místní Sokol. Právě zde se 24. srpna 1920 ustavilo Družstvo pro postavení Sokolovny. Později zde byly umístěny i obecní a poštovní prostory, 26. března 1931 byl poštovní úřad rozšířen o 1 místnost v 1. patře, kde se poté přijímaly a vydávaly peníze.

 

Zájezdní hostinec Gruliška

 

 

Hostinec Emauzy - Beseda
Zelená 130
50.2069639N, 15.7931028E

Nejstarší budovou na Kuklenách při stěžerské cestě býval zájezdní hostinec Emauzy nebo V Emauzích, při němž se svého času nacházely  také lázně. Ve sklepě domu se starým č. p. 123 se scházeli Čeští bratři, kteří byli roku 1504 vypovězeni z Hradce Králové a 4. dubna téhož roku si sklep vybudovali. Sklep je 5 m hluboký a vede do něj 23 schodů, lomených ve 3 křídla, skládá se z větší prostory (3,7 x 2,8 m) podobné chrámové lodi a z menší (1,85 x 1,50 m) podobné kněžišti. Ve sklepě se nacházela pískovcová kropenka podobná křtitelnici. Za třicetileté války musely být Emauzy spáleny, zůstalo právě jen sklepení. Na spáleništi byla r. 1655 vystavěna nová budova, která od roku 1670 sloužila jako hospoda, nyní zvaná Beseda.

 

 

Pražské Předměstí

1786 první zmínka
1850-1890 část obce Kukleny, 1890-1924 obec, 1924-1942 město, od 1. 4. 1942 součást Hradce Králové

Četné archeologické nálezy dokládají osídlení ve všech pravěkých údobích. Již od 12. století zde vzniklo několik církevních staveb, z nichž na území dnešního katastru ležely kostely sv. Štěpána (zmiňován v tzv. Knize zádušních odkazů z roku 1411, a to k roku 1384, v době pohusitské již není v pramenech připomínán, takže byl nejspíše též zničen) a sv. Mikuláše (připomínán k roku 1346, sloužil jako farní pro západní část Pražského podměstí a odváděl 18 grošů papežského desátku, tedy nejvíce ze všech královéhradeckých předměstských kostelů, z rozkazu kněze Ambrože byl rozbořen v roce 1436). Roku 1350 se Pražské podměstí dělilo na 10 hejtmanství (Pod Pražskou branou, U sv. Jakuba, U sv. Marie, U sv. Anny, Velké Trávnice, Malé Trávnice, U sv. Jiří, U sv. Petra, U sv. Štěpána, U sv. Mikuláše). Pražské podměstí mělo i své náměstí, a to Mikulášské, před farním kostelem sv. Mikuláše. Kromě toho se zde do roku 1419 vyskytovalo množství významných veřejných budov. Vedle množství kostelů a klášterů (dominikánský klášter Panny Marie, farní kostel a špitál sv. Jakuba s komendou německých rytířů, klášter, kostel s špitál sv. Anny, Panenský klášter dominikánek s kostelem sv. Jiří, farní kostel sv. Petra, kostel sv. Štěpána, farní kostel sv. Mikuláše) to byly např. Nové mlýny, vodárna, královský mlýn, panský mlýn či lázeň česká. Mimo město se na katastru dnešního Pražského Předměstí vyskytoval dvůr Šostenský a dvorec mnichů sv. Pole. Souvislá zástavba se tedy soustřeďovala zejména podél dnešních ulic Hořické a Dukelské, na severním, západním a jihozápadním okraji ležely jednotlivé dvorce, např. v dnešních Voltových koutech, v Šostenách, při ulici V Koutech a v Sukových sadech. Četné vodní toky umožnily vznik mlýnů (např. mlýn u sv. Mikuláše, jiný stál u Šosten), ale zejména přinášely řadu povodní – 1495, 1563, 1591, 1610, 1648, 1653, 1655, 1775 a 1798. Církevní stavby byly zničeny během husitské revoluce a došlo zřejmě rovněž k zmenšení plošného rozsahu předměstí. V době pohusitské došlo k obnově a novému rozvoji území, který byl násilně poznamenán válečnými událostmi 17. a 18. století a ukončen v souvislosti s postupným budováním královéhradecké pevnosti. Terénní změny spojené s její výstavbou zlikvidovaly veškerou zástavbu původního Pražského podměstí, s výjimkou jeho nejzápadnější části na území dnešního katastru. Část obyvatel rušeného předměstí založila na konci 18. století osadu Farářství. V rámci raabizace byl navíc rozdělen v roce 1778 Šostenský dvůr, čímž vznikla osada Šosteny. Roku 1785 byly v rámci josefinského katastru sloučeny Kukleny a Pražské Předměstí do jednoho katastru a tím vznikla fasse kuklenská a fasse pražskopředměstská. V roce 1790 byl zmíněn poprvé Červený dvůr. 3. října 1792 vyhořela na Pražském podměstí 4 stavení. O 5 let později byla založena Střelnice. Roku 1817 byly ke kuklenskému katastru připojeny Farářství, Šosteny a Temešvár. O 2 roky později se poprvé hrálo divadlo na Střelnici. 11. dubna 1821 zahradník Karel Opatrný objevil na svém poli u pražské silnice bronzové akvamanile. V roce 1846 vyhořela Střelnice, kde v letech 1852-1858 stála dřevěná divadelní aréna bratří Zöllnerových.

Od roku 1849 bylo Pražské Předměstí součástí Kuklen. Další jeho rozvoj podnítila až stavba železnice, která byla dokončena v letech 1856-1857, a velký boom průmyslových závodů v Kuklenách. 3. října 1857 přijel na místní nádraží (od jeho počátku označováno jako královéhradecké, i když na území Hradce Králové se ocitlo až po roce 1942) první parovůz. Pravidelná jízda začala teprve 4. listopadu téhož roku, avšak jen z Pardubic do Josefova. V roce 1862 byla založena privátní škola (Václav Khol). 25. června 1865 vyhořel dům Hynka Řebíčka. 18. června 1866 protrhla voda z Labe hráz k Šostenám a vylila se k Farářství. 1.-3. července 1866 sídlil v hostinci „U města Prahy“ hlavní štáb rakouské armády v čele s vrchním velitelem polním zbrojmistrem Ludwigem von Benedekem. V letech 1870, 1874 a 1884 požadovali občané Pražského Předměstí, Farářství a Šosten nezávislost na Kuklenách. 23. července 1871 vypukl požár u Tomáše Součka ve Farářství. Roku 1880 založil Josef Kulíř zdejší ovocné školky. O 7 let později J. Štorch vystavěl v Chelčického ulici vanové a parní lázně. V roce 1890 postavil Jan Bělohoubek v pokračování Husovy třídy, při pražské silnici a mezi bezedňáky slévárnu kovů, v níž o 4 roky později začal též lít zvony. Roku 1890 se odtrhlo Pražské Předměstí od Kuklen. Osada Temešvár byla rozdělena mezi Kukleny (čp. 1 mlýn a čp. 2 sádka) a Pražské Předměstí (čp. 3 Hořínek a čp. 4 pastouška). V července 1891 byla velká povodeň na Labi. 12.-13. srpna 1891 proběhly první obecní volby, přičemž prvním starostou této nově vzniklé obce se stal František Souček. V roce 1893 došlo k odškolení Pražského Předměstí od Kuklen a zřízení čtyřtřídní obecné školy pro Pražské Předměstí, Šosteny a Farářství. 28. března 1893 vypukl oheň ve stodole povozníka Součka, odkud se přenesl na obytné stavení téhož a odtud na sousední stavení manželů Hronešových a domek zedníka Františka Červeného. 11. července 1893 sjel blesk do štítu domu obchodníka Ippena, kde poškodil několik cihel a omítku. Od ní se odrazil, přelétl silnici a za domem pana Falty roztříštil větev vrby, načež sjel do země. Roku 1894 postavil Jindřich Schlögl u nádraží hotel s kavárnou a vznikl regulační plán obce od Ing. Františka Staňka. V roce 1895 byl zřízen poštovní a telegrafní úřad Hradec Králové II. 13. srpna 1895 vznikla TJ Sokol. O rok později byla při nádražním poštovním úřadě zřízena telefonní stanice. 15. května 1896 vznikl Spolek železničních zřízenců Dobroslav. 30.-31. července 1897 zasáhla obec velká povodeň. Roku 1898 byl otevřen hostinec Chicago. 4. září 1898 byla vysvěcena novostavba obecné školy. 21. června 1899 vznikla První občanská beseda Komenský.

Socha Panny Marie na vysokém Sloupu se nachází při pravé straně silnice z Kuklen do Plačic.
Socha, u které stojí vzrostlá lípa je ve spojitosti s mohutností stromu zajímavým krajinotvorným prvkem.

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa