Marie Boučková Smetanová * 8.1.1816 † 9.9.1869

Rodiče: Václav Bouček * 1784 † 8.4.1864

Kateřina Krušinová Boučková * 15.11.1784 † 21.11.1848

Sourozenci: MUDr. František Bouček * 28.8.1810 † 12.9.1882

Anna Boučková Císařová * ? † ? (Antonie)

Marie Boučková Smetanová * 8.1.1816 † 9.9.1869

Jan Bouček * 5.1.1818 † ?

Františka Romana Boučková * 25.9.1819 † 29.1.1829

Josef Bouček * II.1820 † 31.8.1821  

Václav Bouček * 29.8.1822 † 1866

Barbora Boučková * 6.7.1824 † ?

Josef Bouček * 5.6.1826 † ?

Aloisie Boučková * 1.1.1828 Plotiště 140 † ?

Barbora Boučková Vacková * 3.7.1829 † 16.8.1908

Manžel: Matěj Smetana * 22.11.1816 † 23.5.1881 ze Svobodných Dvorů 12 syn Matěje Smetany a Kučerové-Smetanové
Děti: František Smetana * 14.9.1840 † ?

MUDr. Václav Smetana  * 1844 † 13.1.1925 (11.1.?)

Františka Smetanová Koutníková * 28.9.1844 † ?  Plačice

Josef Smetana * ? † ? Svobodné Dvory

Jan Nepomuk Smetana * 26.10.1851 (25.10.) † 4.9.1926  statkář

 

1869

 

Svobodné Dvory se nacházejí západně od Hradce Králové
Plačice se nacházejí jihozápadně od Hradce Králové

Je pravděpodobné, že Jiří Koutník z Plačic je potomkem Marie Boučkové-Smetanové, resp. její dcery.

 

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Jiřímu Koutníkovi, nar. dne 27. 8. 1920, zemř. dne 9. 3. 1995, za veřejné postoje bránící kolektivizaci, kterými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do června 1951, zejména pak v roce 1950, projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil znaky formy odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. 
Jiří Koutník, jako největší hospodář v obci Plačice, okres Hradec Králové, hospodařící na výměře pozemků cca 40 – 50 ha, se stal v průběhu roku 1948 vůdčí osobností skupiny, která nesouhlasila s postupující socializací obce Plačice a vyhlížela zvrat společenských poměrů. Členy skupiny byli kromě Jiřího Koutníka také další velcí hospodáři Ivan Král a Josef Vacek, dále krejčí Stanislav Krpata a Stanislav Bulíček, majitel hostince v obci Vlčkovice. Schůze této skupiny probíhaly buďto v bytech jednotlivých členů nebo v hostinci Stanislava Bulíčka ve Vlčkovicích. Tato skupina se scházela od února 1948 do června 1951 na svých schůzích také z jiných důvodů. Jiří Koutník na těchto schůzích, které se konaly jedenkrát až třikrát týdně ve výše uvedených prostorách, kritizoval hospodářské a politické poměry v Československu a utvrzoval ostatní účastníky schůzí v negativním postoji proti kolektivizaci. Během těchto schůzek členové skupiny diskutovali mimo výše uvedené také o možnostech změny režimu v Československu a v očekávání zvratu politických poměrů si rovněž sdělovali zprávy získané z poslechu zahraničního rozhlasu („Hlasu Ameriky“ a „Londýna“). Jiří Koutník, vzhledem k rozsahu svého majetku, „víře“ v  demokratické pojetí právního institutu „vlastnictví nemovitého majetku“, reputací vůdčí osobnosti výše uvedené skupiny a zápornému vztahu ke komunistickému režimu, měl na malé a střední rolníky v obci Plačice velký vliv. Dle jeho postojů se řídila většina soukromě hospodařících rolníků v obci Plačice.

Jiří Koutník byl dne 24. 8. 1951 rozsudkem Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 2T 88/51 uznán vinným ze spáchání trestných činů sdružování proti republice dle § 79 a sabotáže dle § 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/1950 Sb., trestní zákon, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let, k peněžitému trestu ve výši 20 000,- Kčs, propadnutí veškerého jmění ve prospěch státu a ztrátě čestných práv občanských na dobu 5 let. Po zamítnutí odvolání usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl Jiřímu Koutníkovi v důsledku amnestie prezidenta republiky ze dne 4. 5. 1953 snížen trest na 5 let. Plně rehabilitován byl usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 4. 9. 1990, sp. zn. Rt 137/90.

Etická komise při posuzování případu zejména zohlednila skutečnost, že se Jiří Koutník zasazoval o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat a byl za tyto své postoje závažně postižen.

Jiří Koutník zemřel dne 9. 3. 1995. Žádost o udělení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu dcera, Ing. Ludmila Havránková, roz. Koutníková.

4.5.2016

 

Hradec Králové 1863

 

Hlavní stránka