Změny v politické orientaci na Slovensku

jaro 1992

Několik citátů volebního programu VPN „Šanca pre Slovensko“:

Str.2: Naša nová budúcnosť – silné a zdravé Slovensko – nebude zadarmo.

Str.5: VPN smeruje k plnému sebaurčeniu slovenského národa. Slovenskú štátnosť chápeme ako prirodzené a neodňateĺné právo zavŕšiť všetky aspekty suverenity moderného európského národa. Jej stelesnenie vidíme v spoločnej demokratickej federácii s rovnako suverénnym českým štátnym útvarom. Federáciu chápeme ako súčinnosť, ako navzájom prospešné spojenie síl združených spoločnými vnútropolitickými, zahraničnopolitickými, ekonomickými, kultúrnými a ďalšími záujmami. Federácia musí prinášať osoh obom stranám a jej efektívnosť by mala byť väčšia než číry súčet českých a slovenských kapacít.

Zastávame stanovisko, že pôvodnou, základnou suverenitou je suverenita každej z oboh národných republík – kým suverenita federácie je suverenitou odvodenou, delegovanou. Obe národné republiky si musia svoje záležitosti spravovať samy, pričom vo federálnej právomoci ponechajú úlohy zahraničnej politiky, obrany, finančnej politiky a v prechodnom období aj niektoré ďalšie nevyhnutné, presne dohodnuté funkcie. Cielom nášho federatívného modelu sú silné republiky, kompetentné republikové vlády a parlamenty.

Dovŕšenie federácie, ktoré povedie k posilneniu oboh národných identít, oboh parlamentov a vlád teda neznamená rozbíjanie spoločnej štátnosti, ale naopak dôsledné naplnenie samého zmyslu spojenia dvoch celkov. Dvoh celkov, problémom ktorých nebudú spory o tom, čo im kto pridelil, pridal či odobral – lebo budú hospodáriť samostatne. Obrazne povedané, alternatívou nie vždy uspokojivého spolužitia nemusí byť rozchod, ale lepšie spolužitie. Spolužitie v autentickej federácii, ktorá bude vzájomnou voĺbou. Vo federácii neokleštenej konsolidačnými centralistickými opatreniami zo začiatku 70-tych rokov. Vo federácii nezaťaženej pachuťou z okupácie v r. 1968, ktorá skalila atmosféru, za akej federatívne usporiadanie republiky vzniklo.

Nemáme ilúzie o tom, že vždy nájdeme plné pochopenie na českej strane.

Považujeme za užitočné zlepšiť vzájomnú informovanosť o svojej minulosti i prítomnosti, nepodliehať vo vzájomných vzťahoch mýtom, predsudkom a nedôvere.

Vyhrocovanie konfliktov by bolo vodou na mlyn starým štruktúram totalitnej moci; zhoršilo by našu reputáciu vo svete, zabránilo potrebným sociálnym a ekonomickým zmenám a poškodilo by demokratický vývin celej federácii.

Väčšia samostatnosť sa musí stať samozrejmosťou: styk so svetom, kontakt s civilizačnými podnetmi a prúdmi, musí mať Slovensko priamy, nie iba sprostredkovaný.