Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

22.2.2022

Žádám Parlament České republiky, aby na základě článku 60[1] a 62[2] Vídeňské úmluvy o smluvním právu (15/1988Sb.) okamžitě deklaroval zánik smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci (99/1996 Sb., dále jen Smlouva), protože Ruská federace opakovaně a dlouhodobě závažným způsobem porušuje ustanovení této smlouvy.

V preambuli Smlouvy Rusko deklarovalo, že považuje „územní celistvost a neporušitelnost hranic všech států za neoddělitelnou součást nového mírového uspořádání v Evropě“, avšak nerespektuje územní celistvost a neporušitelnost Ukrajiny.

V článku 4 Smlouvy Rusko potvrdilo, že „bezpečnost je nedílná a že jejich bezpečnost je nerozlučně spjata s bezpečností všech účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě“. Narušením územní celistvosti Ukrajiny Ruská federace ohrozila bezpečnost všech členských států OBSE.

Ruská federace nadřadila v roce 2020 svou ústavu nad mezinárodní právo, zatímco u nás je tomu naopak, takže právní podmínky pro plnění smlouvy jsou naprosto asymetrické, smlouva je na území Ruské federace nevymahatelná, zatímco u nás vymahatelná je (je nadřazena našim zákonům). To je jednostranná nepředvídaná změna poměrů a naprostá změna závazků ze strany Ruské federace. Podstatná, v tomto případě naprostá, změna závazků jedné strany je podle článku 62[2] Vídeňské úmluvy o smluvním právu (15/1988Sb.) dalším důvodem k vypovězení smlouvy.

Z výše uvedených důvodů Česká republika není nadále vázána ustanovením čl. 26 Smlouvy a může Smlouvu vypovědět okamžitě.

– – –

[1] Článek 60 Zánik smlouvy nebo přerušení jejího provádění v důsledku jejího porušení: 1. Podstatné porušení dvoustranné smlouvy jednou ze stran opravňuje druhou stranu, aby se dovolávala porušení jako důvodu pro zánik smlouvy nebo pro přerušení jejího provádění zcela nebo zčásti.

[2] Článek 62 Podstatná změna poměrů: 1. Podstatné změny poměrů, která nastala se zřetelem na poměry existující v době uzavření smlouvy a která předtím nebyla stranami předvídána, se nelze dovolávat jako důvodu pro zánik smlouvy nebo pro odstoupení od ní, ledaže: a) existence těchto poměrů tvořila podstatný základ souhlasu stran s tím, že budou vázány smlouvou, a b) tato změna zásadně mění rozsah závazků, které mají být podle smlouvy ještě plněny.