Šafaříkův městský mlýn v Nymbuce zvaný též Májovský  

Mlýn č. p. 266 stojí v ulici Na přístavě proti Turecké věži
50°11'4.263"N 15°2'33.113"E

Městský mlýn kolem roku 1840

Májovský mlýn Chrudim Filip Vojtěch Jakub Brzorád 10. září 1761 zakoupil Májovský mlýn č.p. 148/IV, protože tento mlýn na Chrudimce, kousek za Chrudimí měl v nájmu již Filipův děda Samuel: Zápis v městských knihách z 24. dubna 1726 o č.148/IV.říká, „…Víme na př., že tam byl nájemcem i Samuel Brzorád … “ V městských knihách chrudimských stojí tento zápis: „č.148 čtvrť IV. 10.září 1761 prodala (Alžběta Koblíková) s přístodůlkem, 14 korci 3 věrteli a čtvrtcí pole a viničkou „ten při dvoře někdy Májovském, nyní ale paní prodávající přináležejícím dvoře situírovaný mlejn s jedním splavem a s trojím složením a s čtvrtým stupníkem“, okrškem okolo mlejna za 3150 zl. rýn. Filipu Brzorádovi. Je přirozené, že při mlejně vybudovány i hospodářské budovy, když tu byla pole.“ (Městské knihy chrudimské. In Topografie města Chrudimi vypracované městským archivářem Čenkem Florianem (SokA Chrudim)) 17. listopadu 1761 se tedy Filip Brzorád žení již jako mlynář v Májově. Vzal si Ludmilu Všetečkovou z Chrudimi. Byla příbuznou Všetečků nymburských, pozdějších lékárníků v Chrudimi a v Poděbradech. 26. srpna 1773 Filip Brzorád prodal Václavu Všetečkovi k ruce jeho syna Františka Májovský mlýn u Chrudimi s příslušenstvím, jak Brzorád koupil, za 3500 zl. rýn. hotově. (č.148, čtvrť 4.) (Městské knihy chrudimské. In Topografie mesta Chrudimi vypracovane mestskym archivarem Cenkem Florianem (SokA Chrudim)) Víme, že chrudimští Všetečkové byly Filipovi přes manželku spříznění. Filip Brzorád byl pak význačným měšťanem a mlynářem nymburského městského mlýna.

Šafaříkův městský mlýn Nymburk První písemná zmínka o městě Nymburk pochází z roku 1219. První zprávu o mlýnu máme z roku 1547, kdy jej Ferdinand I. městu Nymburku zkonfiskoval - snad za účast na povstání. Záhy však navrátil mlýn do rukou města a měšťanům účast na povstání odpustil. Kuča uvádí, že „od 13. století byly významným prvkem města velké mlýny na Labi“. Toto tvrzení však žádnou písemnou zmínkou nedokládá. Mlýn v letech 1566, 1589, 1595 a 1634 prošel několika opravami. Zvláště roku 1634, kdy jej nejspíš výrazně poškodili Sasové, kteří dobili město. Poté se hned roku 1640 dozvídáme, že „Švédové spálili most a městské mlýny“. Podle prvního tereziánského katastru z roku 1757 byl „obecní mlýn o 10 kolech na stálé vodě s 1 stoupou na nestálé vodě a pilou na stálé vodě“. V roce 1758 město prodalo mlýn s pozemky Janu Šulcovi za 2650 zlatých s ročním nájmem 900 zlatých. Roku 1766 koupil objekt v dražbě Filip Brzorád, ale záhy jej prodal Karlu a Kateřině Šubrtovým. Nestalo se tak ovšem dřív než po roce 1787. Tento letopočet totiž najdeme na druhotně použitém stropním průvlaku v patře mlýna, na němž stojí: „LETA PANNE MDCCLXXXVII“ a v druhé kartuši „NAKLADEM PANA BRZORADA FILIPA“. Jako další majitele literatura uvádí Antonína a Františka Vávrovu, Václava Radimského z Čelákovic a konečně Františka Šafaříka. Posledně jmenovaný nechal mlýn v letech 1866 – 1878 přestavět a zmodernizovat. Například zde postavil tři turbíny s tím, že nadále ponechal jedno vodní kolo železné a čtyři dřevěná. Vodní kola i turbína ztratily smysl po roce 1923, kdy se v rámci splavnění Labe vybudovalo zdymadlo. V nové vodní elektrárně se nacházelo pět vertikálních turbín. Šafaříkův mlýn začal pohánět elektromotor o výkonu 36 KW. (Elektřinu měl zdarma z elektrárny, která mu znemožnila další využití vodní síly). Mlýn pracoval až do roku 1989, kdy jeho provoz skočil.

 

 

Obecní (Městský) mlýn v Nymburce

Mlýn Obecní či Městský stojí na Labi v Nymburce. Je to nepochybně ten, který Ferdinand I. městu roku 1547 zkonfiskoval, i když „krátce nato“ jej Nymburským opět vrátil. Potíže však mlýn pronásledovaly dalších sto let. Několikrát muset být opravován - v letech 1566, 1589, 1595, a zvláště po zkáze města v roce 1634. Tehdy, 14. srpna, přitáhli k Nymburku Sasové, 16. srpna město dobyli a mnoho obyvatel povraždili. Píše se: „Zbylých měšťanů napočteno po odchodu Sasů 22, domů polorozbořených a popálených 11. K tomu pak vypukl v městě mor.“  V roce 1639 „přitáhlo k Nymburku vojsko vedené Banérem a s nevídanou krutostí si opatřovalo potravu. Opevnilo se na Zálabí, ale vidouc na podzim, že by se neubránilo, spálilo chatrný most i nuzně opravený obecní mlýn.“ A roku 1645 bylo v Nymburce do základu zbořeno 150 domů a mlýn byl zpustošen…

Pak se Nymburk přece jen ze svízelů vymanil, i Obecní mlýn byl opraven a znovu mlel. Mouku město prodávalo místním pekařům a ve mlýně se mlel rovněž slad.

V roce 1758 město prodalo mlýn s mlýnskými pozemky Janu Šulcovi za 2650 zlatých a roční nájem 900 zlatých. Roku 1766 mlýn v dražbě koupil Filip Brzorád, ale záhy jej s „přidruženým složením a polnostmi“ prodal za 120000 zlatých víd. č. Karlu a Kateřině Šubrtovým. Ti pak v roce 1820 mlýn přenechali Antonínu a Františce Vávrovým za 124000 zlatých víd. č. Dalším majitelem Obecního mlýna se od roku 1837 stal Václav Radimský z Čelakovic, který za něj zaplatil 65000 zlatých konvenční měny, a po něm František Šafařík.

V letech 1866 a 1878 byl mlýn částečně přestavěn a modernizován. Byly tu instalovány tři turbíny, ale ponechána jedno železné a čtyři dřevěná vodní kola. Mlýn měl čtyři mlýnice, dvě s válci cylindrovými a dvě zařízení pro rolnické mletí. Jeho vodní síla byla odhadnuta na 200 HP.

Po zregulování Labe v roce 1923, kdy byl zrušen jez u mlýna, přestal být Obecní mlýn vodním, ale fungoval ještě dál na elektrický pohon. V roce 1989 byl mlýn opuštěn a zavřen.

Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách II

 

 

 

 

 

Zpět na hlavní stránkuZpět na Místa