Návrh zákona o zásluhách Miloše Zemana

Návrh zákona

 

ZÁKON

ze dne …. 2021

o zásluhách Miloše Zemana

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1

Miloš Zeman se zasloužil o rozvrat ústavního pořádku České republiky a o zneuctění svrchovanosti České republiky.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

 

D Ů V O D O V Á   Z P R Á V A

 

A. Obecná část

Miloš Zeman ve funkci prezidenta

 

– opakovaně znevažoval demokratické principy, zejména verbálně atakoval novináře a svobodnou žurnalistiku (novináře je třeba likvidovat, vyhubit novináře, …), 

– opakovaně dával přednost svým osobním zájmům před zájmy státu,

– porušil principy férové soutěže v prezidentských volbách, dodnes neobjasnil původ financí použitých pro jeho volební kampaň, 

– umožňoval a toleroval časté protiprávní jednání svých spolupracovníků v KPR, 

– přispěl k morálnímu rozvratu společnosti tím, že často významně podporoval bývalé spolupracovníky StB a umožňoval jim působit v politice, 

– často pronášel nepravdivá tvrzení na veřejnosti, veřejně lhal, za urážky se neomluvil,

– nebyl autorem článku Prognostika a přestavba uveřejněném v Technickém magazínu v srpnu 1989, porovnání stylistických obratů a slovní zásoby s jinými jeho texty autorství vylučuje,

– nebyl členem Prognostické společnosti, jak uváděl v roce 1989,

– opakovaně poškozoval politické strany,

– opakovaně se spojoval a spolupracoval s extremisty,

– systematicky narušoval zahraniční politiku podporou zájmů Ruska a Číny proti zájmům ČR,

– zpochybňoval základní demokratické principy ústavního pořádku České republiky, hrubě porušoval Ústavu,

– podrýval opakovaně autoritu zpravodajských služeb České republiky doma i v zahraničí,

– jednal sociálně patologickým způsobem, zejména podle usnesení Senáru lživě, mstivě, vulgárně, rasisticky, čímž znevážil funkci presidenta,

– vyzýval k použití zbraní v politice (kalašnikov),

– požíval v pracovní době alkohol,

– podrýval akademickou svobodu univerzit a vysokých škol,

– otevřeně podpořil některé firmy a tím porušil principy férové soutěže v podnikání,

– zastával se protiprávního jednání, kromě mnoha jiných případů např. v kauze Čapí hnízdo,

– nerespektoval bezpečnostní pravidla vyplývající z presidentského úřadu (například použitím soukromého letadla),

– nerespektoval opakovaně verdikty soudů,

– porušoval přísahu, kterou složil při nástupu do funkce,

– nedodržel opakovaně veřejně daný slib.