Jiří Payne se rozhodl zrušit Evropskou unii a vytvořit alternativu

Český europoslanec Jiří Payne se rozhodl zrušit Evropskou unii a vytvořit její alternativu

Byznys noviny 20.11.2017

Český europoslanec Jiří Payne se rozhodl zrušit Evropskou unii. Společně s bývalým šéfem Svobodných Petrem Machem připravili studii „Alternativa pro Evropu“, která chce pomoci vytvořit alternativu dnešní EU. Součástí Paynovy strategie na zrušení EU je i založení celoevropské strany Alternativa pro Evropu. Ta má vyhrát volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a následně prosadit zrušení Evropské unie.

Jiří Payne (Svobodní), který nedávno převzal od Macha mandát europoslance, považuje Evropskou unii za nedemokratickou a ze samotné podstaty nereformovatelnou.

„Hlavním problémem EU je demokratický deficit, tedy to, že lidi nemají vliv na politiku, která se provádí v Bruselu,“ prohlásil Payne.

„Tamní administrativa ve svých rukou soustředila obrovskou nekontrolovatelnou moc. Dům postavený na špatných základech spadne, a EU má špatné základy. Proto chceme diskusi o tom, jak by mohla vypadat spolupráce evropských států jinak než v současné podobě,“ vysvětlil Payne.

Všechnu moc úředníkům!

Ve studii Payne a Mach uvádějí, že hlavním cílem zakladatele projektu dnešní EU, Jeana Monneta, bylo „sebrat moc politikům a dát ji úředníkům“. Čili vytvořit administrativní systém, který bude fungovat na principu nepolitické politiky, „ve kterém budou úředníci disponovat mocí, na kterou nebudou mít občané téměř žádný vliv“.

Payne se ve své snaze o zrušení EU odvolává na to, že Monnet „často varoval, aby se nikdy nedopustilo uvažování o alternativě k modelu evropské integrace, jak ji navrhnul“.

Podle Payna si „Monnet byl vědom toho, že při srovnání s jakoukoli alternativní představou o spolupráci evropských států by se stal jeho (tzn. Monnetův, pozn. redakce) úmyslný demokratický deficit zřejmým a byl by to konec jeho projektu“.

„EU byla již přímo a úmyslně založena na principu, že k její podobě nesmí existovat alternativa. Což popírá princip demokracie, která je založena na hledání různých alternativ a jejich spojování do výsledného kompromisu.“

I z tohoto důvodu začal Payne organizovat akce směřující k vytvoření alternativy k současné Evropské unii.

Nereformovatelná EU

Paynova a Machova studie, která se má stát podkladem pro vytvoření jakési lepší alternativy pro Evropu, dovozuje, že dnešní EU je ze své podstaty nereformovatelná, protože byla – jako nástroj centralizace a oslabeni států – založena na nedemokratických principech. Nelze ji proto přeměnit na demokratickou instituci.

Studie poukazuje na to, že Evropská komise nepodléhá žádné reálné kontrole a že v Monnetem vytvořeném systému nelze nastolit rovnováhu moci. (viz příloha)

Falešné 4 pilíře

Autoři studie se snaží zcela rozbít „pozitiva“ čtyř základních pilířů Evropské unie. Zpochybňují tak i volný pohyb pracovních sil s tím, že výsledkem této „základní svobody EU“ není to, že by se dělníci stěhovali za prací, nýbrž to, že se firmy stěhují za levnější pracovní silou.

„Tedy svoboda volného pohybu slouží nejenom těm, kdo si chtějí nějakou dobu někde v zahraničí přivydělat, ale hlavně slouží velkým firmám, které potřebují své vysoce kvalifikované manažery přesouvat z místa na místo.“

Výsledkem volného pohybu pracovních sil je tak prý do značné míry systém, „ve kterém v ekonomicky slabších zemích místní kvalifikovaní pracovníci nedostanou kvalifikovanou práci, protože firma si do těchto funkcí doveze svoje lidi“.

Volný pohyb kapitálu považují Payne s Machem pouze za výhodu velkých firem a koncernů.

„Naprosté většiny občanů se vůbec netýká,“ uvedli.

Stejné je to podle nich i s volným pohybem zboží a služeb. Ten je navíc mnohem přísněji kontrolován než dříve.

Uzavřený společný trh EU

Podle českých „rozbíječů EU“ tak čtyři základní pilíře evropské integrace ve skutečnosti neznamenají, že by přestal existovat dohled: byrokracie se prý naopak zvýšila. Upozorňují také na to, že společný / jednotný trh EU je navenek velmi uzavřený.

„Pravidla volného obchodu jsou nesmírně prospěšná a volný obchod opravdu přináší užitek občanům všech států, které se na něm podílejí. Jednotný trh EU může sice na první pohled vypadat podobně, jako volný obchod, ale liší se mnohonásobně větší byrokracií,“ konstatovali autoři „Alternativy pro Evropu“.

Podpora deficitu

Obviňují dokonce Brusel z toho, že Evropská komise svou regulatorní činností záměrně usiluje o to, aby členské státy hospodařily deficitně a tím se navenek zdánlivě ukázalo, že státy nedokáží hospodařit, zatímco odborníci v Bruselu ano…

Evropské dotace pak Payne s Machem demaskují jen jako nástroj, kterým si Brusel – za cizí peníze – kupuje jednak podporu různých skupin a současně, pomocí povinné propagandy, i širší veřejnost. Dotace tak považují za určitou formu legální korupce.

Payne s Machem ve své studii, která se má stát podkladem ke zrušení EU a k vytvoření její reálné alternativy, také dovozují, že dnešní Evropská unie je již na cestě k rozkladu. S tím, že tento rozpad je zákonitý a nevyhnutelný, neboť historie ukázala, že není možné udržet v jednom celku ani státní útvary, jako Československo či Jugoslávii, jež byly vystavěny na mnohem pevnějších základech, než Evropská unie.

ALTERNATIVA PRO EVROPU: Algoritmus řešení

aneb, co europoslanec Jiří Payne a Petr Mach navrhují udělat s Evropskou unií:

a. Ukončit Monnetův projekt, který nás přivedl do slepé uličky a decentralizovat nekontrolovanou moc.

b. Obnovit nadřazenost národní legislativy nad evropskými regulacemi v členských státech.

c. Obnovit respekt k suverenitě členských států, tedy zároveň obnovit rovnoprávnost.

d. Opustit experimentování v oblasti obrany a soustředit se na spolupráci v rámci NATO.

e. Zachovat pozitivní prvky dosavadní spolupráce, avšak s možností opt-out, následně je postupně proměnit do podoby multilaterálních mezivládních dohod.

f. Postupně deregulovat právní prostředí v postunijních státech.

g. Jednotná evropský trh změnit postupně na otevřený trh bez dotací.

h. Pro zvýšení konkurenceschopnosti obnovit respekt k férové soutěži v ceně, kvalitě, dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti.

i. Obnovit a posílit pravidla právního státu – rovnováha moci a její kontrola, stabilizace právního řádu, odstranění presumpce viny, …

j. V rámci obnovy a posílení demokracie zvážit možnost demokratického vyjádření občanů formou lidového práva veto.

Payne a Mach varují, že rozpad Evropské unie „nebude sametový“. Proto vyzývají, aby začala být připravována reálná alternativa Evropské unie.

Jako řešení pak navrhují nahradit dnešní model dobrovolnou spoluprací evropských států se zachováním všech pozitiv, která si přejí občané a jejich státy.

Evropa podle českých europoslanců bude silná jen tehdy, pokud se vrátí k „dobrým tradicím, na kterých po staletí spočívala“.

„Síla nespočívá v koncentraci moci, ale v kvalitě základů, na kterých se staví,“ uvádějí.

Evropa podle nich musí být „pluralitní, otevřená, založená na dobrovolné spolupráci silných suverénních států, na rovnoprávnosti, na bezpečnostní rovnováze mezi státy, na demokratické kontrole ozbrojených sil, na alianční spolupráci se všemi ostatními demokratickými zeměmi, na rovnováze ústavní moci“.

Zabránit destrukci

Autoři studie na vytvoření nové Evropy bez Evropské unie tvrdí, že „pokud začneme včas uvažovat o solidní alternativě, nemusí být rozpad (EU) tak bolestivý ani destruktivní.

„Protože neexistuje scénář, jak dospět k demokratické podobě současného experimentu (EU), je třeba hledat nejméně destruktivní scénář k uspořádání, které pokud možno zachová pozitivní prvky, ale postaví je na bezpečné a osvědčené základy mezivládní spolupráce,“ tvrdí se v zárodku plánu na vytvoření alternativní Evropy.

„Je třeba vrátit se ke kořenům evropské demokracie, k tradičním hodnotám politického systému – k suverenitě, k rovnoprávnosti, k rovnováze a vzájemné kontrole politické moci, ke stabilitě právního řádu, ke svobodnému politickému rozhodování, k obnovení důstojnosti občana, který má mít reálnou možnost, jak ovlivňovat politické dění,“ uvedli Payne a Mach.

Společně pak vyzvali k celoevropské diskusi.

„Aby se všichni, kteří mají o svobodu a demokracii v Evropě obavy, sjednotili kolem společného cíle: obnovit demokratický pořádek. A to znamená zahájit veřejnou diskusi o alternativě ke stávající podobě integrace. Hledáme alternativu pro Evropu,“ uzavřel europoslanec Payne.


 

Příloha: V EU nelze nastolit rovnováhu moci


Nerovnováha moci v Evropské unii

• Veškerá moc (fakticky se jedná o výkonnou moc), je svěřena do rukou úředníků – komise (zpočátku se nazývala Vysoký úřad).
– Ta není nikomu odpovědná, má jako jediná právo zákonodárné iniciativy, navrhuje evropské regulace.
• Zákonodárnou roli zastává především Rada, tedy orgán, ve kterém je zastoupen každý členský stát příslušným ministrem, (někdy hlavou státu či předsedou vlády – pak se hovoří o Evropské radě).
• (Jakoby) druhou zákonodárnou komoru tvoří Evropský parlament.
• Rada jako zákonodárný orgán vymezující politické linie pro komisi sestává ze zástupců výkonné moci, kteří nepodléhají žádné kontrole v rámci evropského modelu
– Jsou odpovědní jen svému národnímu parlamentu – ovšem ve zcela jiných oblastech.
– „To není rovnováha moci, to je zmrzačený model.“
• Běžný ústavní systém neumí odvolat ministra za špatné rozhodnutí učiněné v rámci Rady. Evropský parlament nemá a nemůže mít pravomoc odvolat vlády členských států, pokud v Radě schválí rozhodnutí, se kterým občané nesouhlasí.
• Komise jako výkonná moc nepodléhá téměř žádné politické kontrole
– zákonodárná moc nemá možnost odvolat úředníky direktorátů, pokud špatně nakládají s výkonnou mocí
– komise je odpovědná někomu jinému, než kdo jí případně zadává politické mantinely.
• Soudní dvůr Evropské unie posuzuje dodržování předpisů, především dohlíží na to, aby členské státy plnily úkoly, regulace a předpisy. V principu ani nemůže dohlížet na rovnováhu moci, protože žádná neexistuje, každopádně k tomu nemá žádné pravomoci.
• Ve snaze nějak fungování EU vylepšit dochází k nepřetržitému přesouvání kompetencí do pravomoci EU.
• Výsledkem jsou desetitisíce právních norem a regulací.
• Výsledkem je, že EU vykonává i pravomoci, které vůbec není nutné vykonávat na evropské úrovni (v běžných federacích se takové kompetence ponechávají v působnosti částí federace nebo dokonce v působnosti obcí).
• Často deklarovaný princip subsidiarity se v praxi vůbec neuplatňuje.

Zdroj: ALTERNATIVA PRO EVROPU, J. Payne, P. Mach

Zdroj:

Český europoslanec Jiří Payne se rozhodl zrušit Evropskou unii a vytvořit její alternativu