Faltýnkovy deníčky

13.4.2021

Naše Listina v druhém odstavci článku 2 stanoví známou veřejnoprávní zásadu, že stát smí činit jenom to, co je mu výslovně zákonem povoleno: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Poslanec a senátor pochopitelně také vykonává státní moc, proto při tom také smí dělat pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Každý poslanec a senátor to slibuje při získání mandátu. Není-li v žádném zákoně výslovně uvedeno, že poslanec smí v jakékoliv věci či v jakémkoliv rozhodování mimo zákonodárnou činnost lobbovat, pak to činit nesmí.

Úkolem poslanců a senátorů je zastupovat zájmy občanů, věnovat se v jejich zájmu tvorbě legislativy, tedy pravidel, podle kterých se bude řídit život v ČR. Úkolem poslanců je také kontrolovat činnost vlády, zda dodržuje platné zákony. Jak to má dělat? Prostřednictvím návrhů, hlasování, interpelací, … Některé další dílčí úkoly jsou jim svěřeny v dalších zákonech.

Z toho ale vyplývá, že je zakázáno to, co bylo běžným zvykem u poslanců za komunismu: zasahovat do činnosti samosprávy, do přidělování dotací, do výběrových řízení.

Samospráva je pod explicitní ochranou Evropské charty místní samosprávy (http://myop.wz.cz/pdf/evropska.pdf), která v čl. 4 odst. 4. stanoví: Pravomoci poskytnuté místním společenstvím jsou zpravidla plné a výlučné. Jiný orgán, ústřední či regionální, do nich může zasáhnout nebo je omezit jen stanoví-li tak zákon.

Samospráva je tedy ‚nadústavním‘ dokumentem chráněna proti jakýmkoliv zásahům do rozhodování v samostatné působnosti ze strany zákonodárců s výjimkou zákonů platných pro všechny. V přenesené působnosti je samospráva automaticky vázána pouze zákony a poslanci ani senátoři do fungování státní správy také nesmí zasahovat ani ji ovlivňovat.

Zákon obcích č. 128/2000 Sb. v odst. (4) § 93 stanoví: Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

To je mimořádná pravomoc, která slouží například k tomu, aby poslanec nebo senátor informoval na zastupitelstvu o stávající nebo připravované legislativě, případně aby informoval o politické situaci. Nesmí zasahovat do jednání zastupitelstva věcně, k tomu nemá žádné zmocnění. Ochrana proti neoprávněnému zasahování do samostatné působnosti spočívá v tom, že poslanec nebo senátor vystupuje veřejně před všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu. Pokud by se poslanec nebo senátor pokusil v rámci svého vystoupení na zastupitelstvu vyvíjet nějaký vliv na rozhodnutí v samostatné působnosti, musí počítat s tím, že za to nese trestní odpovědnost. Pochopitelně ‚o to více‘ je trestné jakékoliv ovlivňování při jednání s představiteli samosprávy mimo zasedání zastupitelstva.

Může se jednat o několik trestných činů:

Předně je to v trestním zákoníku § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby:
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

Přitom podle druhého odstavce písmeno c) téhož paragrafu může být udělen až dvojnásobný trest tomu, kdo způsobí vážnou poruchu v činnosti … územní samosprávy, … To znamená, že pokus zasahovat do činnosti a rozhodování samosprávy je trestný i v případě, že nezpůsobí ani prospěch, ani škodu, stačí, když naruší správnou činnost samosprávy.

Odstavec (4) v témže paragrafu stanoví, že i příprava je trestná. A samozřejmě je trestná pro obě strany, tedy jak pro poslance či senátora, tak pro případného představitele samosprávy, který s ním o takové věci vede jakékoli jednání (získání dotace, porušení spravedlivé soutěže při jakýchkoli veřejných zakázkách a podobně).

Další trestní postih může mít podobu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Je zakotven v trestním zákoníku v § 257:

(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Druhý odstavec téhož paragrafu výslovně stanoví, že ještě vyšší trest může být uložen tomu, kdo prospěch komukoli (včetně kterékoli obce nebo kraje) a samozřejmě i škodu (včetně škody způsobené státu) vyvolá jako úřední osoba.

Další stíhatelné jednání může mít podobu zneužití informace v obchodním styku podle § 255:

(1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace v obchodním systému nebo na organizovaném trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá jeden podstatný závěr: kdokoli se stane svědkem lobbování kteréhokoliv poslance nebo senátora, včetně poslance Faltýnka, měl by ve vlastním zájmu co nejdříve poskytnout svědeckou výpověď policii, protože jinak se sám vystavuje trestnímu stíhání.