Inženýrská architektura a užitkové stavby klasicismu

Čechy 1780-1840

Jindřich Vybíral

Academia 2001, Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Utilitární stavby a inženýrské konstrukce představují v dějinách umění 19. století jedno z klíčových témat, jako inspirace funkcionalistické architektury a její předobraz, ale také jako integrální součást výtvarné kultury doby klasicismu a historismu. Vydělení technických výkonů inženýra ze sféry „vysoké“, tedy oficiálně-prestižní architektury neznamenalo totiž jejich úplnou separaci a absenci výtvarných ambicí v užitkovém stavitelství. Holá technická forma nebyla zejména v městském prostředí ještě přijímána jako přiměřená požadovaným kulturním funkcím, proto jí bylo třeba vtisknout estetický tvar. 1)
Zvláště v první polovině 19. století měly oblasti užitkových staveb (Nutzbau) a reprezentativních staveb (Prachtbau) k sobě blízko, jejich společnou bázi představovala věcná až suchá formová mluva pozdního klasicismu. Nejčetnější a nejspíš i nejcharakterističtější inženýrská díla té doby, kamenné mosty, byla masivní, spočívala na širokých pilířích spojených valenou klenbou. Postupně se prosazovaly ploché klenby a štíhlejší mostní pilíře. Uniformní ráz těchto staveb je v některých místech v duchu barokní tradice individualizován sochařskou výzdobou (Vamberk, Rovensko, Meziměstí, Tmán a další). Největší kamenné mosty byly v té době vybudovány v Karlových Varech a v Berouně. Karlovarský most císaře Františka byl na segmentových obloucích o rozpětí asi třiceti metrů postaven v letech 1825-1826 podle projektu Josefa Strobacha. Berounský most z let 1839-1842, dlouhý 522 metrů, s oblouky širokými téměř 27 metrů, nesl jméno císaře Ferdinanda a jeho projektantem byl Hermenegild Fráncesconi. K největším dochovaným mostním stavbám té doby patří inundační most přes Ohři v Lounech z let 1814-1816, spočívající na čtyřiceti pilířích. 2)
Nejobdivovanější technické výkony první poloviny století představovaly však řetězové mosty. Začaly se u nás stavět záhy po roce 1820, převážně zásluhou Friedricha Schnircha, jenž byl jejich projektantem i provádějícím stavitelem. První z nich, o rozpětí přes 29 metrů, byl nejstarší na evropské pevnině. Schnirch jej postavil v zámeckém parku ve Strážnici přes rameno Moravy v letech 1823-1824. Druhý, již s rozpětím 62 metrů, vedl od roku 1826 přes Ohři v Žatci a další, dlouhý 42 metrů, v letech 1831-1832 zřídil Schnirch přes Labe v Jaroměři. V Lokti byl visutý most o rozpětí přes 67 metrů zbudován podle návrhu Leopolda Wollnera v letech 1833-1836. Nejvýznamnější z českých děl Friedricha Schnircha, řetězový most v Praze z let 1839-1841, sestával ze dvou mostů, stýkajících se na společném pilíři na Střeleckém ostrově. Jejich identické konstrukce tvořily nad oběma rameny Vltavy tři pole o rozpětí zhruba 33, 133 a 33 metrů. Schnirch projektoval ještě labský řetězový most v Poděbradech (1840-1842), most přes Otavu ve Strakonicích (1841), přes Vltavu v Podolsku (1847) a přes Ohři v Postoloprtech (1853). 3) Největší stavba tohoto druhu na Moravě byla uskutečněna v letech 1847-1851 přes Ostravici mezi Moravskou a Slezskou Ostravou podle plánu Josefa Seiferta. 4) Vozovka těchto mostů byla zavěšena táhly na nosné řetězy z kujného železa, vedené přes zděné pylony k nábřežím a tam zakotvené. Konstrukčně oduvodněné pylony pojali empiroví stavitelé jako antikizující vítězné oblouky, čímž obohatili bouřlivě se rozvíjející městské organismy o nový druh point de vue. Z celé řady řetězových mostů se dodnes dochoval jen most podolský, přenesený na Lužnici k obci Stádlec, a řetězová lávka přes Ploučnici v Děčíně z roku 1831.

 

MostPraha.jpg (57826 bytes)
Řetězový most císaře Františka I. v Praze 1839-1841
 

Novým stavebním typem první poloviny 19. století byly také továrny. Nejstarší výrobní objekty měly vesměs podobu přízemních až čtyřpodlažních, výjimečně dokonce šestipodlažních bloků, postavených na obdélném půdorysu a krytých svažitými střechami. Jejich průčelí prolamovaly monotónně rozsázené široké okenní otvory, obrys býval někdy završen tympanonem. Stejně jako jiná díla pozdního klasicismu byly i tovární budovy komponovány symetricky, a kde to dovolovaly místní podmínky, výtvarné principy souměrnosti a řádu se uplatnily i ve vzájemných prostorových relacích více výrobních objektů. Někdy se dokonce v architektonickém ztvárnění fasád uplatnily i elementy obvyklé u staveb nejvyššího řádu, jako například v průčelí textilní továrny ve Varnsdorfu, jemuž dominuje rizalit s pilastry vysokého řádu. okolí továrních objektů dostávalo nezřídka parkovou úpravu, jako to dokládají například vyobrazení přádelny ve Svárově, v jejíž zahradě byla zřízena i kašna s vodotryskem. Za kulisou „zámeckých“ průčelí pak projektanti továren uplatňovali vyspělá technická řešení s železnými podpěrami a nosníky: Vnitřní prostor Liebigovy přádelny v Liberci z roku 1849 tvořila rozlehlá hala pro tisíc dělníků, jejíž šedovou střešní konstrukci neslo 280 litinových sloupků. 5)

Řetězový most císaře Františka I. Foto František Fridrich

 

1) Soustavný terénní pruzkum inženýrských staveb 19. století nebyl v českých zemích dosud proveden a nepatrný je také počet monografických prací na toto téma. Studie si tedy neklade za cíl vyčerpání této problematiky. Šířeji je předmět pojednán v článku J. Vybíral, Ingenierbau und Zweckarchitektur, v: Bohmen im 19. Jahrhundert. München 1995, s. 251-272, 413. - Dále srov. J. Vybíral, Sakrální v profánním. Přenos forem a významu v inženýrské architektuře 19. století, v: Sacrum et profanum. Plzen 1993, s. 204-211 - K základní literatuře o inženýrských stavbách a technických památkách vubec patří J. Vondra, Přehled technických památek v českých zemích. Praha 1970. Studie o technice v českých zemích 1800-1918. 1. díl, Praha 1983. 2. díl, Praha 1984, 3. díl, Praha 1985, 4. díl, Praha 1986. - J. Kohout - J. Vančura, Praha 19. a 20. století. Technické proměny. Praha 1986. - B. Fragner, Průvodce po technických památkách a raritách. Čechy a Morava - industriální skansen.
Technický magazín XXXV, 1992, C. 5-6, s. 41-56, 73-88. - Pruvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 1993. zpět
2) C. Wiesenfeld, Skizzen zur Geschichte der Baukunst in Böhmen, v: Andenken an die dritte Versammlung der teutschen Architecten und Igenieure zu Prag im Jahre 1844. Prag 1844, s. 35-109, zde s. 106. - Allgemeine Bauzeitung IX, 1844, s. 312-316. zpět
3) C. Wiesenfeld (cit. v pozn. 2). - A. V. Velflík, Stavitelství mostní 1.-11. díl. Praha 1896. III. díl. Praha 1911. - S. Bechyně - J. Kolář, Mostní stavitelství. Praha 1930. - I. Hruban, Zmizelé stavební památky - řetězové mosty. Obnova památek 1971, s. 129-144. zpět
4) P. Zatloukal, Historismus. Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 1986, s. 28. zpět
5) A. Anschiringer, Album der Industrie des Reichenberger Handelskammer-Bezirks. Reichenberg 1858. Reprint Praha 1980. zpět

 Řetězový most přes Vltavu v Podolsku 1850

Řetězová lávka v Děčíně 1831

 

císař František I

Zpět na Bedřich Schnirch

Zpět na články o Bedřichu Schnirchovi

Zpět na hlavní stránku

Zpět na články o Ing. Bedřichu Schnirchovi