PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERSITA J. E. PURKYNĚ
KATEDRA HISTORIE
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Pomník krále Jiřího v Poděbradech

Michaela Zlámaná

Vedoucí práce Doc. PhDr. Jana Englová, CSc.
Ústí nad Labem
2003

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Pomník krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech vypracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatuty, které uvádím v seznamu přiloženém k diplomové práci.

Michaela Zlámaná

 

připravuje se

 

 

Zpět na hlavní stránku